Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

2020.01.14.

Grafički deo nacrta izmena i dopuna PGR za naselja Ada i Mol

iconfinder 2 2136397

 

18.12.2019.


Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и чланом 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.32/19)

о г л а ш а в а

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉА АДА И МОЛ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измена и допуна плана генералне регулације за насеља Ада и Мол (у даљем тексту: Нацрт плана), одржаће се од 19. ДЕЦЕМБРА 2020. године до 17. ЈАНУАРА 2020. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у згради СО Ада, као и на интернет страници Општине Ада ( http://www.ada.org.rs ).
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана могу доставити у писаној форми Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада у току трајања јавног увида, закључно са 17. јануаром 2020. године.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у четвртак 23. јануара 2020. године са почетком у 12,00 часова у згради СО Ада, Трг ослобођења број 1, Ада.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

PDF File 100 

 

2019.09.02.

Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési,   Építési és Környezetvédelmi Osztálya, összhangban a tervezésről és kiépítésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09-kiig.,64/10-AB, 24/11, 121/12, 42/13- AB határozat, 50/13- AB határozat, 98/13 - AB határozat, 132/14,145/14.  és 83/2018. számok)50. szakaszával, a területrendezési és városrendezési dokumentumok tartalmáról, módjáról és kidolgozásának eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 32/19. szám) 56-68. szakaszával, 

meghirdeti a

NYILVÁNOS BETEKINTÉST

A FORRÁS, A NYERS KÚTVÍZ TISZTÍTÓBERENDEZÉSE ÉS A SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓBERENDEZÉS, VALAMINT A KÍSÉRŐ LÉTESÍTMÉNYEIK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE VÁZLATÁBA A TÖRÖKFALU, VÖLGYPART ÉS VALKAISOR TELEPÜLÉSEKRE A TÖRÖKFALU KK 1907 HELYRAJZI SZÁMÚ KATASZTERI PARCELLÁN

A NYILVÁNOS BETEKINTÉS a forrás, a nyers kútvíz tisztítóberendezése és a szennyvíz-tisztítóberendezés, valamint a kísérő létesítményeik részletes szabályozási terve vázlatába a Törökfalu, Völgypart és Valkaisor településekre a Törökfalu KK 1907 helyrajzi számú kataszteri parcellán (a további szövegben: a részletes szabályozási terv vázlata), 30 napos időszakban, 2019. szeptember 2-a és 2019. október 1-je között lesz megtartva, minden munkanapon, Ada KKT épületében, valamint Ada község internetes oldalán, http://www.ada.org.rs

A természetes és a jogi személyek a részletes szabályozási terv vázlatával kapcsolatos észrevételeiket írásos formában terjeszthetik be az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztályához, a nyilvános betekintés ideje alatt, 2019. október 1-jével bezárólag.  

A NYILVÁNOS BETEKINTÉS BIZOTTSÁG NYILVÁNOS ÜLÉSE a nyilvános betekintés befejeztét követően lesz megtartva, 2019. október 4-én, pénteken 12,00 órai kezdettel, Ada KKT épületében, Ada, Felszabadulás tér 1. 

A természetes személyek és a jogi személyek képviselői, akik a nyilvános betekintés ideje alatt írásos formában észrevételeket terjesztettek be, részt vehetnek az ülésen és azokat szóban is indokolhatják. A tervdokumentum kidolgozója minden beterjesztett észrevételről nyilvánosan foglal állást.

iconfinder 2 2136397

 

2019.05.06.

Az Adai Községi közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztálya a tervezési és építésügyi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09 –kiig.,64/10– AB határozat, 24/11, 121/12, 42/13- AB határozat, 98/13- AB határozat, 145/14. és 83/18. számok) 45a. szakaszának 3. és 6. bekezdése, valamint a szabályzati eljárás a tervdokum­entumok tartalmáról, és kidolgozásának módjáról (SZK Hivatalos Közlönye 64/2015. szám) 36. szakasza alapján, meghirdeti:


A FORRÁS, A NYERS KÚTVÍZ TISZTÍTÓBERENDEZÉSE ÉS A SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓBERENDEZÉS, VALAMINT A KÍSÉRŐ LÉTESÍTMÉNYEIK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE KIDOLGOZÁSÁNAK KORAI NYILVÁNOS KÖZSZEMLÉJÉT A TÖRÖKFALU, VÖLGYPART ÉS VALKAISOR TELEPÜLÉSEKRE A TÖRÖKFALU KK 1907 HELYRAJZI SZÁMÚ KATASZTERI PARCELLÁN


MEGRENDELŐ: ADA KÖZSÉG, Ada, Felszabadulás tér 1.
A TERV KIDOLGOZÁSÁNAK HORDOZÓJA: Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztály
KIDOLGOZTA: Vajdaság Urbanisztikai Intézete Közvállalat, Újvidék, Željeznička 6/III

Az anyag közszemléje az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztályának 28-аs számú irodájában (Községháza épülete, Felszabadulás tér 1., Ada), a 2019. április 25-2019. május 09. közötti időszakban, 9-tól 13 óráig kerül megszervezésre.
Ada Község Tervekkel Foglalkozó Bizottsága 2019. május 10-én, pénteken 12,00 órai kezfdettel tartandó ülésén fogadja el a terv kidolgozása korai közszemléje lefolytatásáról szóló jelentést, amelyre Ada KKT épületének (Ada, Felszabadulás tér 1) 25-ös számú irodájában kerül sor.
Felhívjuk az érdekelt természetes és jogi személyeket, hogy végezzék el az anyag megtekintését, és a korai nyilvános közszemle ideje alatt, írásos formában juttassák el észrevételeiket és javaslataikat a Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztályhoz az Adai Községi Közigazgatási Hivatal felvételi irodáján keresztül (Szolgáltató központ, 11-es ügyfélfogadó hely).
A közszemlét végző érdekelt természetes és jogi személyek számára az illetékes osztályon keresztül, minden munkanapon, a 28-as számú irodában szakmai segítség lesz nyújtva.

 

PDR PPOV za Utrine-Materijal za RJU

PDF File 100

 

1 Izvod iz PPO Ada

PDF File 100

 

 

2 Planirana nam. povrs.

PDF File 100

 

 

 

2019.04.15.

Az Adai Községi Közigazgatási Hivatalának Kommunális Tevékenységi, Városrendezési Építési és Környezetvédelmi Osztálya a tervezési és építésügyi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09 –kiig.,64/10– AB határozat, 24/11, 121/12, 42/13- AB határozat, 98/13- AB határozat, 145/14. és 83/2018. számok) 45a. szakaszának 3. és 6. bekezdése, valamint a szabályzati eljárás a tervdokum­entumok tartalmáról, és kidolgozásának módjáról (SZK Hivatalos Közlönye 64/2015. szám) 36. szakasza alapján, kihirdeti:

ADA ÉS MOHOL TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK KORAI KÖZSZEMLÉRE BOCSÁTÁSÁT


MEGRENDELŐ: ADA KÖZSÉG, Ada, Felszabadulás tér 1.
A TERV KIDOLGOZÁSÁNAK HORDOZÓJA: Kommunális Tevékenységi, Városrendezési Építési és Környezetvédelmi Osztály
KIDOLGOZTA: Vajdaság Urbanisztikai Intézete Közvállalat, Újvidék, Željeznička 6/III

Az anyag közszemléje az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztályának 28-as számú irodájában (Községháza épülete, Felszabadulás tér 1., Ada), a 2019. április 16. – 2019. május 03. közötti időszakban, 9-tól 13 óráig kerül megszervezésre.
Felhívjuk az érdekelt természetes és jogi személyeket, hogy végezzék el az anyag megtekintését, és a korai nyilvános közszemle ideje alatt, írásos formában juttassák el észrevételeiket és javaslataikat a Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztályhoz az Adai Községi Közigazgatási Hivatal felvételi irodáján keresztül (Szolgáltató központ, 11-es ügyfélfogadó hely).
Az Ada és Mohol település átfogó szabályozási terve módosításának és kiegészítésének közszemléjét végző érdekelt természetes és jogi személyek számára az illetékes osztályon keresztül, minden munkanapon, a 28-as számú irodában szakmai segítség lesz nyújtva.


Izmene i dopune PGR Ada Mol RJU

PDF File 100

 

1.0 PGR Ada I Mol - Izmene i dopune 10000

PDF File 100

 

1.1 PGR Ada I Mol - DETALJ1

PDF File 100

 

 

1.2 PGR Ada I Mol - DETALJ2

PDF File 100

 

 

1.3 PGR Ada I Mol - DETALJ3

PDF File 100

 

 


srb

SZERB KÖZTÁRSASÁG
ÉPÍTÉSZETI, KÖZLEKEDÉSI, ÉS INFRASTRUKTURÁLIS MINISZTÉRIUMa tervezésről és kiépítésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09 – kiig., 64/10 - AB, 24/11, 121/12, 42/13 - AB, 50/13 -AB, 98/13 – AB, 132/14, 145/14. és 83/18. számok) 50. szakaszával, a környezeti hatás stratégiai felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 135/04. és 88/10. számok) 19. szakaszával, és a területtervezés és városrendezés dokumentumai tartalmáról, valamint kidolgozásuk módjáról és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 64/15. szám) 54-67. szakaszaival összhangban,

meghirdeti az alábbiak
KÖZSZEMLÉJÉT

A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET - BOLGÁR HATÁR - MAGYAR HATÁR MAGISZTRÁLIS GÁZVEZETÉK – TERÜLETRENDEZÉSI I TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK TERVEZETE
és
JELENTÉS A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET - BOLGÁR HATÁR - MAGYAR HATÁR MAGISZTRÁLIS GÁZVEZETÉK - TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK STRATÉGIAI FELMÉRÉSÉRŐL


A külön rendeltetésű terület - Bolgár határ - magyar határ magisztrális gázvezeték - területrendezési terve módosítása és kiegészítése tervezetének (a további szövegben: a területrendezési terv tervezete) és a jelentés a külön rendeltetésű terület - Bolgár határ - magyar határ magisztrális gázvezeték - területrendezési tervének módosítása és kiegészítése környezeti hatásának stratégiai felméréséről (a további szövegben: jelentés a környezeti hatás stratégiai felméréséről) KÖZSZEMLÉJE, 2019. ÁPRILIS 12 – 2019. ÁPRILIS 26. között lesz megtartva, 15 napig tartó időszakban, minden munkanapon, Pancsova város közigazgatási hivatalának épületében és az alábbi községi közigazgatási hivatalok épületeiben: Paraćin, Ćuprija, Žabari, Zsablja, Ada, Óbecse, Zenta és Magyarkanizsa, valamint az Építészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium internetes oldalán. (http://www.mgsi.gov.rs).
A magánszemélyek és a jogi személyek észrevételeiket a területrendezési terv tervezetére, valamint a jelentésre a környezeti hatás stratégiai felméréséről írásban terjeszthetik elő a városi/ községi közigazgatási hivatalokban a közszemle ideje alatt, 2019. április 26-ával bezárólag. Az észrevételeiket a területrendezési terv tervezetére, valamint a jelentésre a környezeti hatás stratégiai felméréséről elküldheti közvetlenül is az Építészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériumba, Területrendezési és Városrendezési Részleg, Nemanjina 22-26, 11000 Belgrád.
A tervdokumentum NYILVÁNOS BEMUTATÓJA 2019. április 19-én, pénteken 11,00 órai kezdettel lesz megtartva, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának épületében, Vladike Platon szn, Újvidék.
A KÖZSZEMLEBIZOTTSÁG NYILVÁNOS ÜLÉSE a közszemlét követően kerül megtartásra 2019. május 6-án, hétfőn 11,00 órai kezdettel, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának épületében, Vladike Platon szn, Újvidék.
A magánszemélyek és a jogi személyek képviselői, akik a közszemle ideje alatt írásbeli észrevételt terjesztettek elő, részt vehetnek a nyilvános ülésen, és szóban megindokolhatják azt. Minden egyes beterjesztett észrevétellel kapcsolatban a tervdokumentum kidolgozója állást foglal.

Javni uvid-Magistralni gasovod granica Bugarske-granica Mađarske

iconfinder 2 2136397

Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztálya, összhangban a tervezésről és kiépítésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09-kiig.,64/10-AB, 24/11, 121/12, 42/13- AB határozat, 50/13- AB határozat, 98/13 - AB határozat, 132/14,145/14. és 83/2018. számok)50. szakaszával, a területrendezési és városrendezési dokumentumok tartalmáról, módjáról és kidolgozásának eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 32/19. szám) 56-68. szakaszával,

meghirdeti a

NYILVÁNOS BETEKINTÉST

 

A FORRÁS, A NYERS KÚTVÍZ TISZTÍTÓBERENDEZÉSE ÉS A SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓBERENDEZÉS, VALAMINT A KÍSÉRŐ LÉTESÍTMÉNYEIK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE VÁZLATÁBA A TÖRÖKFALU, VÖLGYPART ÉS VALKAISOR TELEPÜLÉSEKRE A TÖRÖKFALU KK 1907 HELYRAJZI SZÁMÚ KATASZTERI PARCELLÁN

 

 

 

A NYILVÁNOS BETEKINTÉS a forrás, a nyers kútvíz tisztítóberendezése és a szennyvíz-tisztítóberendezés, valamint a kísérő létesítményeik részletes szabályozási terve vázlatába a Törökfalu, Völgypart és Valkaisor településekre a Törökfalu KK 1907 helyrajzi számú kataszteri parcellán (a további szövegben: a részletes szabályozási terv vázlata), 30 napos időszakban, 2019. szeptember 2-a és 2019. október 1-je között lesz megtartva, minden munkanapon, Ada KKT épületében, valamint Ada község internetes oldalán, http://www.ada.org.rs

A természetes és a jogi személyek a részletes szabályozási terv vázlatával kapcsolatos észrevételeiket írásos formában terjeszthetik be az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztályához, a nyilvános betekintés ideje alatt, 2019. október 1-jével bezárólag.

A NYILVÁNOS BETEKINTÉS BIZOTTSÁG NYILVÁNOS ÜLÉSE a nyilvános betekintés befejeztét követően lesz megtartva, 2019. október 4-én, pénteken 12,00 órai kezdettel, Ada KKT épületében, Ada, Felszabadulás tér 1.

A természetes személyek és a jogi személyek képviselői, akik a nyilvános betekintés ideje alatt írásos formában észrevételeket terjesztettek be, részt vehetnek az ülésen és azokat szóban is indokolhatják. A tervdokumentum kidolgozója minden beterjesztett észrevételről nyilvánosan foglal állást.

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine