Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal, az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottakról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) 4. és 94. szakasza, az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben levő munkahelyek betöltéséről, a belső és a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló kormányrendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2016. szám) 12. és 13. szakasza alapján, kihirdeti a

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

VÉGREHAJTÓI MUNKAHELY BETÖLTÉSÉRE AZ ADAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALBAN

I. A szerv, amelyben a munkahelyet betöltik:

Adai Községi Közigazgatási Hivatal, Ada, Felszabadulás tér 1.

II. A munkahely, amelyet betöltenek:

1. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője, rang: főtanácsos, egy (1) végrehajtó.

Munkaleírás:

Vezeti az osztályt, szervezi, egyesíti és irányítja az osztály munkáját.

Gondoskodik a feladatok időszerű és jogszerű végrehajtásáról, amelyek az osztály hatáskörébe tartoznak, és felelős az osztálya munkájának jogszerűségéért a bíróságok, az állami és az egyéb szervek előtt.

Felosztja a feladatokat a közvetlen végrehajtók felé. Követi a jogszabályokat az osztály hatásköréből, véleményt nyilvánít azokkal kapcsolatban, és rámutat a jogszabály változásokra az osztály hatásköréből. Együttműködik más osztály- és szolgálatvezetőkkel, annak érdekében, hogy saját osztálya megfelelően végezhesse munkáját. Szakértői segítséget nyújt az alkalmazottak munkájában. Ellátja a legösszetettebb feladatokat az osztály hatásköréből, valamint a Községi Tanács, a polgármester és a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője által rábízott feladatokat.

Hathavi és kilenc havi jelentést készít a községi költségvetés végrehajtásáról, elkészíti a községi költségvetésről és annak módosításairól szóló határozat tervezetét, és elkészíti a községi költségvetés zárszámadására vonatkozó határozattervezetet.

Negyedéves és havi terveket készít a költségvetési bevételekről és kiadásokról, figyelemmel kíséri azok megvalósítását, statisztikai áttekintést készít.

Napi szinten figyelemmel kíséri az eszközök beáramlásának és kiáramlásának állapotát, és gondoskodik a nyilvántartásról, valamint a rendeltetésszerű pénzeszközök jogszerű felhasználásáról.

Gondoskodik a község konszolidált kincstári számláján levő szabad pénzeszközök befektetéséről. Végzi a Községi Közigazgatási Hivatal alszámlái nyitásával és zárásával kapcsolatos feladatokat, az Ada község konszolidált kincstári számlájának keretében.

Előkészíti az anyagokat Községi Tanács és a Községi Képviselő-testület üléseire, közigazgatási eljárást vezet, és ellátja a munkahelyével kapcsolatos egyéb feladatokat is, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője és a polgármester megbízása alapján.

Munkájáért személyes felelősséggel tartozik a polgármesternek és a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének.

A munkahely betöltésének feltételei:

Akadémiai alapképzésen, akadémiai mesterképzésen, szakfőiskolai mesterképzésen, akadémiai szaktanulmányokon, szakfőiskolai szaktanulmányokon legalább 240 ESPB ponttal, illetve legalább négy évig tartó alapozó tanulmányokkal, egyetemi szaktanulmányokkal szerzett felsőfokú végzettség - Közgazdasági egyetem; letett államvizsga; legalább öt (5) év munkatapasztalat a szakmában, megfelelő szakmai végzettséggel és a számítógépes munka ismerete.

A szakmai felkészültség, tudás és készség, amelyet ellenőrizünk a kiválasztási eljárásban:

A költségvetés rendszeréről szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, a Szerb Köztársaság költségvetéséről szóló törvény, a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet, stb. ismerete – szóbeli; a számítógépes munka ismerete – gyakorlat (számítógépen való munka - MS Office).

III. A munka helye:

Ada, Felszabadulás tér 1.

IV. A cím, amelyre a jelentkezéseket be kell nyújtani:

Ada község, Ada, Felszabadulás tér 1. „a nyilvános pályázatra” megjelöléssel.

V. A nyilvános pályázattal kapcsolatos tájékoztatással megbízott személy:

Bálind Ágnes, tel: 024/ 852-106 mellék 332.

VI. Munkafeltételek a munkahelyen:

A Szerb Köztársaság állampolgára; nagykorú; az előzőekben nem szűnt meg a munkaviszonya állami szervben, illetve az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység szervében, a munkaviszonyból eredő kötelezettség súlyos megsértése miatt, nem volt jogerősen hat hónapnál hosszabb ideig tartó börtönbüntetésre ítélve.

VII. A nyilvános pályázatra a jelentkezések benyújtásának határideje:

A nyilvános pályázatra a jelentkezések benyújtásának határideje 15 nap. A határidő a nyilvános pályázat Ada község internetes oldalán, valamint Ada Község Hivatalos Lapjában való megjelentetése, valamint a kihirdetett nyilvános pályázatról szóló értesítésnek a Kurir napilapban és a helyi kábeltelevízióban való megjelentetése napjának másnapjától kezdődik.

VIII. A bizonyítékok, amelyeket a nyilvános pályázatra való jelentkezés mellé kell csatolni:

Jelentkezést az életrajzzal és az eddigi munkatapasztalat felsorolásával; állampolgársági bizonylat eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát; születési anyakönyvi kivonat eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát; oklevél eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát, amellyel megerősíti a szakképzettségét; az állami szervekben a munkához szükséges letett szakvizsgáról szóló bizonyíték eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát; a szakmában a munkatapasztalatról szóló bizonyíték eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát (bizonylatok, végzések és egyéb aktusok, amelyekből látható, milyen munkahelyen, és végzettséggel, valamint időszakban szerezte a munkatapasztalatot).

Minden bizonyítékot eredetiben vagy hitelesített fénymásolatban kell mellékelni, amely a községben, a bíróságon vagy a közjegyzőnél lett hitelesítve.

IX. A munkaviszony tartama:

A tárgyi munkahelyere a munkaviszony meghatározatlan időszakra szólóan létesül.

X. A választási eljárás lefolytatásának helye, napja és időpontja:

A jelölteknél, akiknek a jelentkezésük határidőn belüli a pályázati anyaguk engedélyezett, érthető, teljes és amelyek mellé csatolták az összes szükséges bizonyítékot, illetve eleget tesznek a meghirdetett munkahely feltételeinek, a felsorolt készségek és tudások felmérésre kerülnek, amelyeket a kiválasztás eljárásában értékelnek, éspedig tudásfelmérés, illetve a számítógépes munka ismerete – gyakorlat (számítógépen való munka - MS Office), amelyre 2018.12.26-én kerül sor 9, 00 órai kezdettel, Adán, a Felszabadulás tér 1. szám alatt , amiről a jelölteket írásban fogjuk tájékoztatni, a jelentkezésen megadott elérhetőségen (telefonszám, és cím).

MEGJEGYZÉS:

Azok a pályázók, akik először létesítenek munkaviszonyt állami szervben, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati egység szervében, 6 hónapos próbaidő alá esnek. Az államvizsga nélküli pályázók munkába állhatnak, azzal a feltétellel, hogy a vizsgát egy éves határidőben le kell tenniük. Az igazságügyi vizsgával rendelkező pályázó az államvizsga letételéről szóló bizonyíték helyett az igazságügyi vizsga letételéről szóló bizonyítékot mellékelik.

A határidőn kívül, nem engedélyezett, érthetetlen vagy nem teljes jelentkezéseket, és a jelentkezéseket, amelyek mellé nem csatolták a szükséges bizonyítékokat eredetiben vagy fénymásolatban, amelyet a községben, a bíróságon vagy a közjegyzőnél hitelesítettek, el lesznek vetve.

A nyilvános pályázatot az Adai Községi Közigazgatási Hivatala vezetője részéről kinevezett pályázati bizottság folytatja le.

A nyilvános pályázat megjelent Ada község honlapján és Ada Község Hivatalos Lapjában, a Szerb Köztársaság egész területén forgalmazott napilapban, azaz a Kurir-ban, és a helyi kábeltévében pedig a nyilvános pályázat megjelentetéséről szóló értesítés és a megjelentetés internetes oldalának címe jelent meg.

A jelen hirdetésben nyelvtani hímnemben használt kifejezések, diszkrimináció nélkül vonatkoznak a természetes nőnemű személyekre is.

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine