Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

Tehetséges tanulók pályázatának eredménye

MS word DOC icon.svg

 

 

Az Ada községbeli tehetséges tanulóknak, valamint hallgatóknak nyújtott segély - FORMULÁR

MS word DOC icon.svg

 

А Szabályzat az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2017 és 3/2017 szám) 4. szakasza 2. bekezdése alapján,

A pályázatot lefolytató bizottság 2018.02.27-én kiírja a következő

P Á L Y Á Z A T O T

az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére

I

Pályázat révén a 2017/2018 iskolaévben segélyt ítélünk meg.

II

 1. A tehetséges első, második, harmadik és negyedik osztályos KÖZÉPISKOLAI TANULÓK segélye

Segélyben részesülhet az a tanuló, amely eleget tesz a következő feltételeknek:

 • A középiskola első, második, harmadik vagy negyedik osztályának rendes tanulója,

 • Ada község területén van lakhelye,

 • A középiskola előző tanéveiben elért tanulmányi átlaga legalább 4,90, azzal, hogy az első osztályos középiskolásoknál az első félév eredményét vesszük figyelembe;

 1. A tehetséges еlső, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik évfolyamon tanuló FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN ALAP- illetve POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSEN résztvevő hallgatók segélye

Segélyben részesülhet azon egyetemi hallgató, amely eleget tesz a következő feltételeknek:

 • Az egyetem rendes hallgatója;

 • Ada község területén van lakhelye;

 • Egyetemi átlageredménye:

  • alapképzésen Szerbiában legalább 8,50

  • alapképzésen Magyarországon legalább 3,875 (korrigált kredit-index)

  • mester és doktori képzésen Szerbiában legalább 9,00

  • mester és doktori képzésen Magyarországon legalább 4,25 (korrigált kredit-index)

 • Nem ismételt évet a tanulmányai alatt, kivéve indokolt esetben (melyet igazolnia kell);

 • Az előző évben minden vizsgáját letette,

 • Nincs munkaviszonyban (ez a feltétel a mester és doktori képzésen résztvevő hallgatókra vonatkozik).

А pályázatra jelentkezhetnek azok a tanulók és hallgatók is, akik egy vagy több tudományos területen kimagaslóan jelentős eredményeket értek el, nemzetközi konferenciákon illetve versenyeken való részvétel társfinanszírozásának céljából, az oktatási intézményben, melyben tanulmányaikat folytatják, elért átlageredményüktől függetlenül.

Az abszolvens egyetemi hallgatók nem jogosultak a községi segélyre.

A jelentkezőknek mellékelniük kell a következőket:

 • Rövid önéletrajz a meghatározott űrlapon (az űrlap letölthető a község honlapjáról illetve személyesen átvehető a 29-es irodában),

 • Személyi igazolvány fénymásolat (amennyiben a kérvényezőnek van igazolványa),

 • Az előző osztályok/évek bizonyítványának vagy egyetemi leckekönyvének fénymásolata (elsős középiskolások: bizonyítvány fénymásolata az első félév eredményéről, első éves egyetemisták: bizonyítvány fénymásolata a középiskolai eredményekről, első éves mester-képzés hallgatók: alapképzésen elért eredmények, első éves doktori képzés hallgatók: mester-képzésen elért eredmények),

 • Igazolás a felsőoktatási intézménytől, amelyből megállapitható, hogy egyik évet sem ismetelte, az előző évfolyamok átlag eredményének adataival,

 • nyilatkozatot a munkanélküliségről (csak a mester és doktori képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozik).

 • А tanuló illetve hallgató, aki nemzetközi konferencián vagy versenyen vesz részt és a részvételi költségek társfinanszírozására nyújt be igénylést, köteles mellékelni dokumentációt, melyből látszanak az eddig elért tudományos eredményei és dokumentumot, mellyel bizonyítja, hogy meghívták vagy delegálták ezen nemzetközi rendezvényre.

tartalmaznia kell az egyetemista évfolyamai során elért átlageredményének adatait is.

III

A pályázat átadásának határideje: 2018.03.12.

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni: Ada Község Közigazgatási Hivatala, Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a 29. számú irodába, vagy postán keresztül. A borítékon fel kell tüntetni: „Tehetséges tanulók és hallgatók pályázata”. Kontakt-telefonszám: 024/852-106, 129-еs mellék.

IV

A bizottság a segély odaítélésének előírt feltételei és mércéi alapján rangsorolja a pályázókat.

A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

V

E pályázat „Ada Község Hivatalos Lapjában” jelenik meg.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Pályázat Lefolytató Bizottság

Szám: 020-6-17/2018-03 Tóbiás József s.k.

Ada, 2018.02.27. BIZOTTSÁGELNÖK

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike srednje stručnje vojne škole

PDF File 100

A sportról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. szám) 117. szakaszának 7. bekezdése, Ada község lakossága körében felmerülő sportbeli igények és érdekek teljesítésére irányuló programok jóváhagyásáról és pénzeléséről/társpénzeléséről szóló szabályzat 3. szakaszának 3. bekezdése, Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján,

Ada Község Községi Tanácsa a 2018. 01.25-én tartott ülésén kiírja a

A NYILVÁNOS FELHÍVÁST A KÜLÖN PROGRAMOK BETERJESZTÉSÉRE A SPORT TERÜLETÉN A 2018. ÉVBEN

1.-        A NYILVÁNOS FELHÍVÁS TÁRGYA:

A nyilvános felhívás tárgya a külön program a sport területén - az Ada község állami tulajdonában levő sportcsarnokok és sportlétesítmények ésszerű és rendeltetésszerű használata, azok sporttevékenységre való használatának és a sport rendszerében levő résztvevők edzésére szolgáló időpontok jóváhagyásán keresztül.

A nyilvános felhívásra a külön programjaikkal jelentkezhetnek az Ada község területén székelő általános iskolák, amelyek a külön programjaikat önállóan, vagy a program realizálásában résztvevő partner szervezetekkel közösen terjesztik be.

A külön programjavaslatok a 4-es számú űrlapon adhatók át, amely a nyilvános felhívás részét képezi.

2.A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK A NYILVÁNOS FELHÍVÁS TÁRGYÁRA

A külön programra elkülönített eszközök összegét Ada község 2018. évi költségvetésében határozták meg, 2.500.000,00 dinár összegben.

3.A KAPOTT ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE

A kapott eszközök felhasználásának végső határideje 2018.június 30.

4.A PROGRAMJAVASLATOK BETERJESZTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

A programjavaslatok beterjesztésének határideje 2018. január 30-a, 10,00 óra, Az előlátott határidőn túl érkező, vagy a nem előírt űrlapon beterjesztett programok nem kerülnek elbírálásra.

5. -       A PROGRAM HORDOZÓI KIÉRTESÍTÉSÉNEK NAPJA A JÓVÁHAGYOTT PROGRAMOKRÓL

A jóváhagyott programokról szóló értesítést a program hordozóinak a jóváhagyás napján kézbesítik.

6. A NYILVÁNOS PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉNEK HELYE, IDEJE ÉS A TÁJÉKOZTATÁSSAL MEGBÍZOTT SZEMÉLY.

A szükséges dokumentáció átvehető minden munkanapon 7:00-től 14:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1, 17/II-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról, www.ada.org.rs, a tájékoztatással megbízott alkalmazott: Vanja Gavrilović, az Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály vezetője.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Szám: 020-6-2/2018-03                                                                    

Ada, 2018.01.25.                                                                                          Bilicki Zoltán s.k.

ELNÖK

JELENTKEZÉSI LAP PÉNZESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE A POLGÁROK EGYESÜLETEI ÁLTAL SZERVEZENDŐ PROGRAMOK ADA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL TÖRTÉNŐ TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA

MS word DOC icon.svg


Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 33/2017 szám) alapján,
az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2018.01.22-én


NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak
Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására


1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására a 2018-es évben 6.900.000,00 dinárt tesz ki.

3. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

аz egyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken:

kultúra és vallás
turizmus
szociális, veterán-rokkantság és gyermekvédelem
ifjúság
az idős személyekről való társadalmi gondoskodás
környezet- és állatvédelem
mezőgazdaság
gazdaságilag fejlődő környezet kialakítása és lehetővé tétele, hozzájárulás a község fenntartható fejlődéséhez valamint a lokális közösség céljai megvalósítására irányuló oktató jellegű programok szervezése.

4. FELTÉTELEK, MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE
A pályázaton azon egyesület vehet részt:
melyet a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél bejegyeztek,
mely programját Ada község területén valósítja meg, illetve székhelye, vagy tagozata van Ada község területén,
mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért;
mely beterjesztette az éves jelentést az előző költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző évben;
amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt.

5. A PROGRAM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Az eszközökre a 2018.12.31-ig befejeződő programokkal lehet pályázni.

6. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:
pályázati űrlap (1. sz. űrlap),
az egyesület illetékes szervnél való bejegyzéséről szóló bizonylat (igazolás, kivonat) vagy a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) honlapjáról nyomtatott kivonat,
az első alkalommal pályázó egyesületek alapszabályának fénymásolata, amelyben megállapították, hogy az egyesület céljait azon területen valósítják meg, amelyben a programot realizálják
a program részletes leírása
írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról
bizonyiték arról, hogy részt vettek más pályázatokon is, amennyiben nem, ennek megindoklása.

7. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA
A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:
Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.
A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.
További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

8. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE


A pályázat átadásának határideje 2018.01.31.


A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsora, melyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldalán jelenik meg.

A határozatot az egyesületek programjainak kiválasztásáról a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza meg. A Községi Tanács döntése végleges.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Аzoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 2017-es év folyamán eszközöket ítélt oda programjai társfinanszírozására, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számoltak be legkésőbb 2018. január 15-ig, érvénytelennek tekintődnek.

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

A 2018. év folyamán társfinanszírozandó programok kiválasztásáról és az eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik.

A pályázók kötelesek a programjaik befejezését követő 30 napos határidőn belül, de legkésőbb 2019. január 15-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek a „Jelentés a programok megvalósításáról és az elköltött eszközökről” еlnevezésű űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 51/2016 szám), melyhez mellékelni kell az eszközök rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat.

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton.

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7:00-től 14:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Ada Község költségvetéséből egyesületek
részére kifizetendő eszközök odaítélésének
eljárását lefolytató bizottság
Szám: 020-6-1/2018-03 
Kelt: 2018.01.22-én

Bilicki Zoltán

BIZOTTSÁG ELNÖK

Pályázat

Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije

A mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politika végrehajtását célzó 2017. évi támogatási intézkedések programja (Ada Község Hivatalos Lapja, 26/2017. szám), valamit a Községi Tanács 020-6-124/2017-03 számú, 2017.10.26-ai keltetésű határozata alapján, meghozzuk az alábbit:

PÁLYÁZAT

 A VETÉS, A TERMÉS, AZ ÉVELŐ ÜLTETVÉNYEK, A MELEGÁGYAK ÉS A JÓSZÁG BIZTOSÍTÁSI DÍJA TÁMOGATÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1. szakasz

A jelen szabályzat közelebbről előírja a támogatási programok fajtáit, amelyek a piacképesség előmozdítására vonatkoznak, amelyek felölelik a vetés, a termés, a melegágyak,  a még nem termő fiatal évelő ültetvények, és a jószág biztosítási díja kockázatkezelésének támogatását (a további szövegben: támogatások), a támogatás megvalósításának feltételeit, módját, a támogatás megvalósítására irányuló kérelem űrlapját, valamint a támogatás maximális összegét a támogatás fajták szerint és felhasználónként.

2. szakasz

A támogatás fajták az alábbiak:

1) támogatás a mezőgazdasági kultúrnövények biztosítására (gabonafélék és ipari növények);

2) támogatás a zöldségkultúrák biztosítására;

3) támogatás a gyümölcskultúrák, a szőlőtőkék és a komló biztosítására;

4) támogatás a melegágyak, és  a még nem termő fiatal évelő ültetvények biztosítására;

5) támogatás a jószágok biztosítására.

3. szakasz

A támogatásra a természetes személy – a bejegyzett kommerciális családi gazdaság hordozója  jogosult, amennyiben:

1) be van jegyezve a gazdaságok a nyilvántartásába (a további szövegben: nyilvántartás), aktív státusszal rendelkezik, lakóhelye és termelése Ada község területén van;

2) biztosítótársaságoknál biztosítva van a kockázatoktól, amelyek a biztosítótársaságok általános és külön feltételeivel elő vannak írva az alábbiakra:

(1) a jelen szabályzat szerinti ültetvények és termés a mezőgazdasági földterületeken, amelyet bejegyeztek a nyilvántartásba a megfelelő növénykultúrákkal;

(2) melegágyak és vagy még nem termő fiatal évelő ültetvények, amelyet bejegyeztek a nyilvántartásba a megfelelő növénykultúrákkal;  

(3) jószágok.

3) a kérelmezőnek nem lehet vagyonadó hátraléka Ada község felé;

4) a kérelmezőnek rendeznie kell az Ada község költségvetési eszközeiből előzetesen jóváhagyott kérelmek nyomán esedékes kötelezettségeit;

A személy, aki eleget tesz a feltételeknek, akkor jogosult a kifizetésre, ha rendelkezik a nyilvántartásba bejegyzett jószágállománnyal (adatok a jószágok fajtáiról és a gazdaságok száma (HID), amelyeken azokat tartják, vagy tenyésztik).

4. szakasz

A támogatásra való jogosultság úgy valósítható meg, hogy a támogatásra való jogosultság iránti kérelmet (a további szövegben: kérelem), a helyi önkormányzathoz zárt borítékban beterjesztik, az Ada Község Szolgáltató-központjában, a 11-es és a 12-es pultnál. A pályázatra való jelentkezést személyesen kell beadni az Adai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, kötelezően írásos formában, kizárólag a pályázati íveken, amelyek az Adai Községi Közigazgatási Hivatalban vehetők át. A borítékon feltüntetni: Kérelem a vetés, a termés, az évelő ültetvények, a melegágyak és a jószág biztosítási díja támogatására való jogosultság megvalósítására.

A kérelmek folyó év november 30-áig adhatók át, az alábbi űrlapon: Kérelem a biztosítási díj támogatására való jogosultság megvalósítására a ___________ évben, amely a jelen szabályzat mellékletében található, és annak részét képezi.

A kérelmező csak egy kérelmet adhat át a támogatás igénybevételére, amely felölelhet egy vagy több támogatás fajtát, a jelen szabályzat 2. szakaszából.

5. szakasz

A támogatásra való jogosultság iránti kérelemhez az alábbiakat kell mellékelni:

1) eredeti biztosítási kötvény vagy annak hitelesített fénymásolata, amelyet a biztosítótársaság adott ki, amelynél a kérelmező biztosítva volt az előző év november 16-tól folyó és november 15-éig tartó időszakban;

2) eredeti bizonylat az összesen fizetett biztosítási díjról (az adó nélkül), vagy annak hitelesített fénymásolata, amelyet a biztosítótársaság adott ki, amelynél a kérelmező biztosítva volt az előző év november 16-tól folyó és november 15-éig tartó.

3) a gazdaság aktív státuszáról szóló bizonylat fénymásolata

4)személyi igazolvány fénymásolata, vagy kinyomtatott adatok a személyi igazolványból

5)a mezőgazdasági rendeltetésű folyószámla számának fénymásolata (karton vagy szerződés a bankkal)

6)bejelentett vetési struktúra az Agrár Pénzforgalmi Igazgatóságnál

7)az Agrár Pénzforgalmi Igazgatóság bizonylata a HID szám bejelentéséről.

Ha a természetes személy – a bejegyzett kommerciális családi gazdaság hordozója szerződést kötött a termelésről a termelés szervezőveé, aki az ő nevében és az ő terhére biztosította az ültetvényeket, a termést, a többéves ültetvényeket, a melegágyakat és a jószágokat, az a személy adja be a bizonylatot, amelyet a biztosítótársaság adott ki, amelynél a kérelmező biztosítva van, valamint a bizonylatot a teljes biztosítási díj befizetéséről.

6. szakasz

A kérelem adminisztratív feldolgozását a helyi önkormányzat végzi, a kérelemben levő adatok, a mellékelt dokumentáció és a hivatali nyilvántartások ellenőrzésével.

Az azon személy részéről beadott kérelmet, aki a jelen szabályzattal összhangban nem jogosult támogatásra, továbbá az időelőtti vagy a késve érkező, a faxon vagy elektronikus levélben küldött  kérelmet, valamint azt, amelyhez nem a kérelmező nevére szóló dokumentumokat mellékeltek, illetve amelyeket a kérelem átadását követően adtak ki, valamint egyazon kérelmező ugyanazon folyó évben beadott minden további kérelmét a helyi önkormányzat elbírálás nélkül veti el.

7. szakasz

Az intézkedésre előlátott pénzügyi keret 1.000.000 dinár.  A biztosítási kötvények támogatása azok 30% értékében van előlátva, lecsökkentve a nem életbiztosítási díj adóeszközeivel, illetve használónként a maximális összeg 30.000 dinár.

A támogatást a támogatást használó nyilvántartásba bejegyzett rendeltetésszerű számlájára utalják.

A támogatást a szabályosan beadott kérelmek beadásának sorrendjében fizetik ki, összhangban a törvénnyel, amely a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokat szabályozza, mégpedig a keretösszeg kimerítéséig.

Szabályos kérelemnek az számít, amely eleget tesz a pályázat összes feltételének. 

 

KÉRELEM A BIZTOSÍTÁSI DÍJ TÁMOGATÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁRA

MS word DOC icon.svg

Pályázat

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine