Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
16.04.2019. Општинска подршка за новорођену децу Данас преподне су председник општине... Read more
01.04.2019. I Олимпијада пензионера Овог викенда је у организацији Локалне самоуправе... Read more
27.03.2019. Током друге половине прошле године у оквиру програма Кабинета министра... Read more
26.03.2019. Потписивање уговора о наменским трансферима у социјалној заштити Данас у... Read more
25.03.2019. Радна акција на Утринама Током викенда је уз подршку Локалне... Read more
22.03.2019. Позив,Грађанима, пољопривредницима, који користе односно имају пољопривредно земљиште поред канала... Read more
21.03.2019. Примопредаја новог ултразвучног апарата у Дому здравља Ада Локална самоуправа... Read more
21.03.2019. Презентација националне службе за запошљавање Данас у току пре поднева... Read more
21.03.2019. ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА... Read more
15.03.2019. Полагање венца на римокатоличком гробљу у Ади у спомен мађарске... Read more
15.03.2019. Конкурс за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима Обавештавамо средњошколце... Read more
07.03.2019. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА Ада Општинска управа Одељење... Read more

Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

КОМУНАЛНИ И ГРАЂЕВИНСКИ ФОРМУЛАРИ

documents

УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ

documents

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

documents

ФОРМУЛАРИ ОДЛУКЕ ЛПА

documents

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

paragraph

statut2008-1

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА

strategija1

Бирачки списак

preferences-contact-list

МАПА

ada mapa1

Cooling cubes

leaflet

На основу члана 2. Правилника о условима за доделу бесповратних средстава младим брачним паровима за куповину породичне кућe или стана на територији општине Ада („Службени лист општине Ада“ 8/2018), Конкурсна комисија за доделу бесповратних средстава расписује следећи


КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА И ПАРОВИМА У ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЗА КУПОВИНУ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ ИЛИ СТАНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА


I

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину породичне куће или стана, брачним паровима и паровима у ванбрачној заједници (у даљем тексту: Учесници конкурса) који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе 10.000.000,00 динара.

Учесници конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина тражених средстава не може бити већа од 50% вредности непокретности, а највише до динарске противвредности од 5.000,00 евра по средњем курсу НБС на дан исплате.

II

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

Циљеви конкурса усмерени су на:

 • подстицање развоја општине Ада
 • спречавање исељавања младих из општине Ада
 • иницирање процеса побољшања демографске структуре као предуслова за покретање
  привредних активности.

III
УСЛОВИ КОНКУРСА

Учесници конкурса могу бити брачни парови и парови у ванбрачној заједници - у складу са Законом - под следећим условима:

 • да један од учесника конкурса није старији од 45 година живота;
 • који нису власници или сувласници куће или стана на територији Општине и да исту нису отуђили у претходних 5 година у тренутку објављивања Конкурса;
 • да је барем један од супружника најмање годину дана у сталном радном односу на територији Општине или који најмање 5 година имају пребивалиште и живе на територији општине Ада, један од њих је најмање једну годину у радном односу ван територије Општине;
 • да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцијалним продавцем непокретности;
 • да немају дуговања према Општини;
 • непокретност коју Учесници конкурса предлажу за куповину може да се налази на подручју свих насељених места на територији Општине и мора бити условна за становање у смислу Закона о становању и одржавању зграда;
 • непокретност може бити у сувласништву више лица када се сви сувласници појављују као продавци својих сувласничких делова;
 • не смеју бити нерешени имовинско-правни односи на непокретности, не сме бити уписан било какав терет у листу непокретности, а непокретност и делови окућнице морају бити изграђени у складу са прописима о планирању и изградњи.

IV

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз попуњену пријаву потребно је доставити следећу обавезну документацију:

 • фотокопију личне карте Учесника конкурса;
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете (децу)-оригинал на увид;
 • доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6 месеци од дана објављивања
  Конкурса;
 • доказ о брачној заједници - извод из матичне књиге венчаних Учесника конкурса;
 • доказ о ванбрачној заједници - оверена изјава ванбрачних партнера и два сведока о постојању ванбрачне заједнице и непостојања брачних сметњи у складу са Законом;
 • доказ о радном односу Учесника конкурса - пријава на пензијско-инвалидско осигурање - М образац и фотокопија Уговора о раду;
 • доказ о стажу осигурања Учесника конкурса (потврда из ПИО фонда у оквиру које је наведен укупно остварен пензијски стаж);
 • потврду из Министарства финансија РС - Пореске управе да није било преноса права власништва или сувласништва на име Учесника конкурса;
 • потврду издату од стране РГ3 - служба за катастар непокретности о не поседовању куће или стана на територији Општине од стране Учесника конкурса;
 • извод издат од стране РГ3 - служба за катастар непокретности за непокретност која се предлаже за куповину;
 • изјаву потенцијалног продавца да је прихватио услове Конкурса и да је сагласан са истим;
 • потврда о пребивалишту Учесника конкурса;
 • оверену изјаву Учесника конкурса да ћe становати у предметној кући и да исту неће отуђити или дати у закуп у периоду од 15 година од дана потписивања Уговора;
 • оверену изјаву Учесника конкурса, да прихватају да за непокретност која ће представљати предмет уговора, буде уписана забележба хипотеке у корист Општине;
 • оверену изјаву Учесника конкурса да они и продавац/продавци непокретности међусобно нису крвни сродници у правој линији закључно са трећим степеном, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу;
 • уверење Локалне пореске администрације о томе, да немају дуг према Општини.

V

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на Конкурс подноси се на прописаном обрасцу који се преузима са интернет презентације Општине до 25.05.2018. године.
Пријава на Конкурс из става 1. овог члана подноси се непосредно Општини лично или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Општина Ада, Ада, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ - Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима за куповину кућа или станова на територији општине Ада".

Све информације у вези са Конкурсом могу се добити од контакт особе Тамаре Панић, радним данима од 7 до 13 часова на телефон број: 024/852-106 локал 211.

VI

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО КОНКУРСУ

Комисија ће сачинити ранг листу, обавестити све Учеснике конкурса да имају рок од осам дана за евентуално подношење приговора на ранг листу.
Комисија је дужна да Општинском већу достави предлог за доделу средстава по овом конкурсу у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Одлука Општинског већа о додели средстава објављује се на огласној табли и на интернет презентацији Општине.

VII

ОБЈАВА КОНКУРСА

Овај Конкурс се објављује у "Службеном листу општине Ада" и на интернет презентацији Општине.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
Општинско веће Општине Ада
Конкурсна комисија за доделу бесповратних средстава
Број:020-6-33/2018-03 
Датум: 11.04.2018. године

 

Председник Комисије

Иштван Нача с.р.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine