Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај услужних делатности путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала („Службени лист општине Ада“, број 3/2019), Комисија за спровођење конкурса за подстицај услужних делатности путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала (у даљем тексту: Комисија), дана 21.01.2019. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује ради рефундације трошкова за набавку потрошног материјала за привредна друштва и предузетнике са седиштем на територији општине Ада за подстицај услужних делатности у општини Ада.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај услужних делатности путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала износи 1.500.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

 1. На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који:

 • имају седиште на територији општине Ада;

 • нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;

 • у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;

 • који су извршили исплату рачуна/фактуре.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријава за конкурс се подноси до 28.01.2019.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

Потребна документација:

 • Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;

 • Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;

 • Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;

 • Извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај услужних делатности путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.

Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА

Број: 020-6-16/2019-03

Дана: 21.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника путем путем рефундације трошкова за набавку машина за увођење нове технологије у производњи („Службени лист општине Ада“, број 3/2019), Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника путем путем рефундације трошкова за набавку машина за увођење нове технологије у производњи (у даљем тексту: Комисија), дана 21.01.2019. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ НАБАВКУ МАШИНА ЗА УВОЂЕЊЕ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРОИЗВОДЊИ

I НАМЕНА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује ради рефундације трошкова за набавку машина за увођење нове технологије у производњи за привредна друштва и предузетнике са седиштем на територији општине Ада за подстицај привреде односно локално економског развоја, као и унапређењу општих услова пословања.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника путем рефундације трошкова за машина за увођење нове технологије у производњи износи 4.200.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који:

 • имају седиште на територији општине Ада;

 • нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;

 • у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;

 • су извршили набавку машине до тренутка расписивања конкурса;

 • су извршили исплату машине до тренутка расписивања конкурса.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријава за конкурс се подноси до 28.01.2019.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

Потребна документација

 • Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;

 • Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;

 • Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;

 • Доказ да је машина купљена до тренутка расписивања конкурса,

 • извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре до тренутка расписивања конкурса.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника путем рефундације трошкова за набавку машина за увођење нове технологије у производњи“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.

Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА

Број: 020-6-14/2019-03

Дана: 21.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса конкурса за подстицајна средства за рефундацију трошкова закупа места за тезге за самосталне занатске радње са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 3/2019), Комисија за спровођење конкурса за конкурса за подстицајна средства за рефундацију трошкова закупа места за тезге за самосталне занатске радње са територије општине Ада (у даљем тексту: Комисија), дана 21.01.2019. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ЗАКУПА МЕСТА ЗА ТЕЗГЕ ЗА САМОСТАЛНЕ ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује ради рефундације трошкова закупа места за тезге за самосталне занатске радње са територије општине Ада.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицајна средства за рефундацију трошкова закупа места за тезге за самосталне занатске радње са територије општине Ада износи 250.000,00 динара.

Максималан износ по пријави износи 100.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурс се могу пријавити самосталне занатске радње са седиштем на територији општине Ада, које:

 • имају седиште на територији општине Ада;

 • нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;

 • у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;

 • имају закључен уговор о закупу;

 • исплатили целокупан износ закупнине;

 • произвођачи сопствених производа.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријава за конкурс се подноси до 28.01.2019.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

Потребна документација

 • Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;

 • Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;

 • Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;

 • Доказ о уплаћеној цени закупа пијачне тезге;

 • Фотокопија Уговора о закупу;

 • Доказ о производњи сопствених производа.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицајна средства за рефундацију трошкова закупа места за тезге за самосталне занатске радње са територије општине Ада“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.

Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА

Број: 020-6-15/2019-03

Дана: 21.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај текстилне делатности путем рефундације трошкова за набавку репроматеријала за привредна друштва и предузетнике са седиштем на територији општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 3/2019), Комисија за спровођење конкурса за подстицај текстилне делатности путем рефундације трошкова за набавку репроматеријала за привредна друштва и предузетнике са седиштем на територији општине Ада (у даљем тексту: Комисија), дана 21.01.2019. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈ ТЕКСТИЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује ради рефундације трошкова за набавку репроматеријала за привредна друштва и предузетнике са седиштем на територији општине Ада за подстицај текстилне делатости у општини Ада односно уједно и локално економског развоја, као и унапређењу општих услова пословања.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај текстилне индустрије путем рефундације трошкова за набавку репроматеријала за привредна друштва и предузетнике са седиштем на територији општине Ада износи 12.200.000,00 динара.

Максималан износ по пријави износи 1.000.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

 1. На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који:

 • имају седиште на територији општине Ада;

 • нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;

 • у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;

- извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријава за конкурс се подноси до 28.01.2019.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

Потребна документација

 • Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;

 • Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;

 • Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;

 • извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре;

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај текстилне делатности путем рефундације трошкова за набавку репроматеријала за привредна друштва и предузетнике са седиштем на територији општине Ада“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.

Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА

Број: 020-6-12/2019-03

Дана: 21.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника, као излагача на домаћим и међународним сајмовима („Службени лист општине Ада“, број 3/2019), Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника, као излагача на домаћим и међународним сајмовима (у даљем тексту: Комисија), дана 21.01.2019. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА, КАО ИЗЛАГАЧА НА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује ради подстицања привредних друштава и предузетника, као излагача на домаћим и међународним сајмовима.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника, као излагача на домаћим и међународним сајмовима износи 1.500.000,00 динара.

Максималан износ по пријави износи 250.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

 1. На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који:

 • имају седиште на територији општине Ада;

 • нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;

 • у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;

 • потписан уговор са организатором;

- исплаћен сопствени удео котизације.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријава за конкурс се подноси до 28.01.2019. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

Потребна документација

 • Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;

 • Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;

 • Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;

 • Фотокопију уговора са организатором;

 • Потврда о исплаћеном сопственом делу котизације.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај подстицај привредних друштава и предузетника као излагача на домаћим и међународним сајмовима“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.

Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА

Број: 020-6-13/2019-03

Дана: 21.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава путем рефундације уговорене накнаде за ученике на практичној настави („Службени лист општине Ада“, број 3/2019), Комисија за спровођење конкурса за подстицај подстицај привредних друштава путем рефундације уговорене накнаде за ученике на практичној настави (у даљем тексту: Комисија), дана 21.01.2019. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ЗА УЧЕНИКЕ НА ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ

I НАМЕНА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује ради рефундације уговорене накнаде привредним друштвима за ученике Техничке школе у Ади, који обављају практичну наставу у тим привредним друштвима.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава путем рефундације уговорене накнаде за ученике на практичној настави износи 350.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

 1. На конкурс се могу пријавити привредна друштва, која:

 • имају седиште на територији општине Ада;

 • нису у стечају или нису започели поступак ликвидације:

 • у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;

 • испунили све уговорене обавезе.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријава за конкурс се подноси до 28.01.2019.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

Потребна документација

 • Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;

 • Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;

 • Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама ;

 • Доказ да су испуњене све уговорене обавезе.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај привредних друштава путем рефундације уговорене накнаде за ученике на практичној настави “.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављена на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.

Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА

Број:020-6-11/2019-03 

Дана: 21.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

Обрасци конкурс

MS word DOC icon.svg

 Обрасци конкурс

MS word DOC icon.svg

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада (Службени лист општине Ада број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2019. годину (''Службени лист општине Aдa'', број 35/2018),

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 15.01.2019. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса

удружењима грађана из буџета општине Ада

 1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.

 

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења путем овог конкурса износи 6.000.000,00 динара.

 

 1. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ

удружењима за реализацију програма из следећих области:

 • културе и вере

 • туризма

 • социјалне, борачко-инвалидске и дечије заштите

 • омладине

 • друштвене бриге о старим особама

 • заштите животне средине и заштите животиња

 • пољопривреде

 • успостављања и омогућавања економског развојног амбијента и доприноса у одрживом развоју општине, организовања едукативних програма усмерених ка остваривању циљева локалне заједнице.

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење:

 • које је уписано у регистар надлежног органа у складу за законом,

 • чији програм се реализује на територији општине Ада односно које удружење има седиште или огранак и делује на подручју општине Ада

 • које је директно одговорно за припрему и извођење програма,

 • које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању манифестације/пројекта и за трошкове функционисања уколико је остварило право на (су-)финансирање у претходној години путем општинског конкурса,

 • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

 1. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.

 1. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

 

 1. пријавни образац (Образац бр. 1)

 2. детаљан опис програма

 3. писменa изјавa о прихватању предвиђених обавеза

 4. доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима

 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:

Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,

Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у канцеларији бр 29.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

 

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 31.01.2019. године.

 

Листа кандидата који остварују право на суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада.

Одлуку о додели финансијских средстава удружењима грађана доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука Општинског већа је коначнa.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране. Пријаве корисника којима је Општина Ада током 2018. године доделила средства на име суфинансирања програма а који нису поднели извештај о њиховој реализацији најкасније до 15.01.2019. године, сматраће се неважећим.

Непотпуни конкурсни материјали се не вреднују/бодују. Конкурсна документација се не враћа.

Након одлучивања о избору програма који ће бити суфинансирани током 2019. године закључују се уговори са удружењима која остварују право на суфинансирање на основу одлуке општинског већа.

Подносиоци пријава су дужни да у року од 30 дана по завршетку програма а најкасније до 15.01.2020. године, поднесу Извештај о реализацији програма и о утрошеним средствима на обрасцу прописаним Правилником о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 51/2016) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.

Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.

Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, у канцеларији бр. 29, односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Општине Ада“ и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Комисија за спровођење поступка доделе

финансијских средстава удружењима грађана ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Број: 020-6-4/2019-03 Билицки Золтан

Дана 15.01.2019. године

Јавни позив

PDF File 100

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine