Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада -  ОБРАЗАЦ

MS word DOC icon.svg

 

На основу члана 4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017),

Комисија за спровођење конкурса, дана 27.02.2018. године расписуje


К О Н К У Р С

за
додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

са територије општине Ада

I

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2017/2018 години.

II

 1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе;

 • Да има пребивалише на територији општине Ада;

 • Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта;

2. Помоћ талентованим СТУДЕНТИМА прве, друге, треће, четврте, пете и шесте године ОСНОВНИХ СТУДИЈА и ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент факултета;

 • да има пребивалиште на територији општине Ада;

 • да има просечну оцену:

- основних студија у Србији најмање 8,50

- основних студија у Мађарској најмање 3,875 (кориговани кредитни индекс)

- мастер и докторских студија у Србији најмање 9,00

- мастер и докторских студија у Мађарској најмање 4,25 (кориговани кредитни индекс)

 • да није губио ниједну годину током студија, осим из оправданих разлога (о чему прилаже доказ);

 • да је положио све испите из претходних година,

 • да није у радном односу (овај услов се односи на студенте мастер и докторских студија).

На конкурс могу да се пријаве ученици и студенти, који у једној или више научној области постигли изузетно значајне резултате, ради суфинансирања трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу, независно од просечног резултата постигнутог у образовној установи који похађају.

Студенти који имају статус апсолвента немају право на доделу општинске помоћи.

Кандидати треба да предају следеће документе:

 • кратку биографију на одређеном обрасцу (образац се преузима са сајта општине или лично у канцеларији број 29);

 • фотокопију личне карте – уколико је поседује;

 • фотокопију сведочанства или студентске књижице о претходно завршеним разредима/годинама студија (прваци средњих школа: фотокопију сведочанства о резултату првог полугодишта, студенти прве године студија: фотокопију сведочанства о резултатима у средњој школи, студенти мастер студија: резултати на основним студијама, студенти докторских студија: резултати на мастер студијама)

 • потврду факултета, из чега се може утврдити да ниједна година није уписана два пута, са подацима о просечној оцени током свих година студија,

 • изјаву о непостојању радног односа (односи се само на студенте мастер и докторских студија),

 • Ученик или студент који тражи суфинансирање трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу дужан је да приложи документацију из чега се виде научни резултати које је до сад постигао и документ са чиме доказује да је позван или делегиран на ту међународну манифестацију.

III

Рок за подношење пријава је 12.03.2018. Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте. Телефон за контакт: 024/852-106, lokal 129.

IV

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 

V

Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Комисија за спровођење конкурса Тобиаш Јожеф с.р. Број: 020-6-17/2018-03

Дана 27.02.2018. године

Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике средње стручње војне школе

PDF File 100

ПРИЈАВА на Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање програма удружења грађана из буџета општине Ада

MS word DOC icon.svg

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2018. годину (''Службени лист општине Aдa'', број 33/2017),
Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 22.01.2018. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса
удружењима грађана из буџета општине Ада


ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења у 2018. години износи 6.900.000,00 динара.

СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ
удружењима за реализацију програма из следећих области:
културе и вере
туризма
социјалне, борачко-инвалидске и дечије заштите
омладине
друштвене бриге о старим особама
заштите животне средине и заштите животиња
пољопривреде
успостављања и омогућавања економског развојног амбијента и доприноса у одрживом развоју општине, организовања едукативних програма усмерених ка остваривању циљева локалне заједнице.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ
На конкурсу може да учествује удружење:
које је уписано у регистар надлежног органа у складу за законом,
чији програм се реализује на територији општине Ада односно које удружење има седиште или огранак и делује на подручју општине Ада
које је директно одговорно за припрему и извођење програма,
које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању манифестације/пројекта и за трошкове функционисања уколико је остварило право на (су-)финансирање у претходној години путем општинског конкурса,
које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.


РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:
Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2018. године.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

пријавни образац (Образац бр. 1)
доказ (уверење, потврда, или извод) о томе да је удружење уписано у регистар надлежног органа или извод штампан са веб-сајта Агенције за привредне регистре (АПР)
фотокопија статута – у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује – за удружења које се први пут пријављују на конкурс;
детаљан опис програма
писменa изјавa о прихватању предвиђених обавеза
доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:
Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,
Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у канцеларији бр 29.
За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 31.01.2018. године.

Листа кандидата који остварују право на суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада.
Одлуку о додели финансијских средстава удружењима грађана доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука Општинског већа је коначнa.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране. Пријаве корисника којима је Општина Ада током 2017. године доделила средства на име суфинансирања програма а који нису поднели извештај о њиховој реализацији најкасније до 31.01.2018. године, сматраће се неважећим.

Непотпуни конкурсни материјали се не вреднују/бодују. Конкурсна документација се не враћа.

Након одлучивања о избору програма који ће бити суфинансирани током 2018. године закључују се уговори са удружењима која остварују право на суфинансирање на основу одлуке општинског већа.

Подносиоци пријава су дужни да у року од 30 дана по завршетку програма а најкасније до 15.01.2019. године, поднесу Извештај о реализацији програма и о утрошеним средствима на обрасцу прописаним Правилником о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 51/2016) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.

Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.

Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, у канцеларији бр. 29, односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Општине Ада“ и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Комисија за спровођење поступка доделе
финансијских средстава удружењима грађана 
Број: 020-6-1/2018-03 
Дана 22.01.2018. године

Билицки Золтан

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ада за 2017. годину ("Сл. лист општине Ада" бр. 26/2017) и Решења Општинског већа број 020-6-124/2017-03, од дана 26.10.2017. године, доноси се:

КОНКУРС

 ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима који се односе на унапређење конкурентности који обухватају подстицаје за управљање ризицима премије осигурања усева, плодова, расадника, младих вишегодишњих засада пре ступања на род и животиња (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja по појединој врсти подстицаја и по кориснику.

Члан 2.

Врсте подстицаја су:

1) подстицаји за осигурање ратарских култура (житарице и индустријско биље);

2) подстицаји за осигурање повртарских култура;

3) подстицаји за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља;

4) подстицаји за осигурање расадника и младих вишегодишњих засада пре ступања на род;

5) подстицаји за осигурање животиња.

Члан 3.

Право на подстицаје има физичко лице - носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства ако је:

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу и има пребивалиште и производеу на територији општине Ада;

2) код друштва за осигурање осигурао од ризика који су прописани општим и посебним условима осигуравајућих друштава за:

(1) усеве и плодове  овог правилника на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар под одговарајућим биљним културама;

(2) расаднике и/или младе вишегодишње засаде пре ступања на род на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар;

(3) животиње.

3) корисник захтева несме да има заосталих дуговања на име пореза на имовину према општини Ада;

4) корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Ада;

Лице које испуњава услове остварује право на исплату подстицаја ако у Регистру има пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају).

Члан 4.

Право на подстицаје остварује се тако што се захтев за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: захтев), подноси  локалној самоуправи у затвореним ковертама у услужном центру општине Ада, на шалтерима бр. 11 и бр. 12. . Пријаве  на  Конкурс   се  поднoслично,  предајом  писарници  Општинској управи општине Ада, Трг ослобођења бр.1 , 24430 Ада, обавезно у писаној форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Општинској управи општине Ада. На коверти назначити "Назнака" за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.

Захтев се подноси до 30. новембра текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на подстицај за премију осигурања у --------- години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за коришћење подстицаја који може обухватити једну или више врста подстицаја из члана 2. овог правилника.

Члан 5.

Уз захтев за остваривање подстицаја доставља се:

1) оригинал или оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године;

2) оригинал или оверена копија потврде од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године о укупно плаћеној премији осигурања умањену за  додату вредност.

3)фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства

4)фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте

5)фотокопија броја наменског рачуна за пољоприведу (картица или уговор са банком)

6)сетвена структура пријављена у управи за аграрна плаћања

7)уверење из управе за аграрна плаћања да је пријављен ХИД број

Ако је физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства закључило уговор о производњи са организатором производње који је осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у његово име и за његов рачун, то лице подноси потврду о осигурању издату од стране друштва за осигурање код кога је осигуран, као и потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Члан 6.

Локална самоуправа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев и службених евиденција.

Захтев поднет од стране лица које у складу са овим правилником нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, локална самоуправа одбацује без разматрања.

Члан 7.

Укупан износ предвиђен за финансирање ове мере је 1.000.000,00 динара. Подстицаји се утврђују у  износу од 30% вредности плаћене премије, умањене за износ средстава на име пореза на премију неживотног осигурања односно до максималног износа од 30.000,00 динара по кориснику.

Подстицаји се исплаћују на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава утврђених за ову намену.

Уредним захтевом се сматра захтев који испуњава све услове конкурса.

 

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПСДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА

MS word DOC icon.svg

Конкурс

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање сопственог бизниса

Конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈАЗА 

ИЗЈАВА

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АДА

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki