Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2019. години

MS word DOC icon.svg

 

 

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

MS word DOC icon.svg

 

 

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

MS word DOC icon.svg

 

 

Образац 1-  Буџет пројекта

Excel file

 

 

Образац 2- Финансијски део извештаја

Excel file

 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ОБУСТАВИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА


Обавештава се јавност, да се због техничке грешке обуставља спровођење поступка јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места „Комунални инспектор“ у Општинској управи општине Ада.

 

Општинска управа општине Ада на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА


I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1

II Радно место које се попуњава:

1. Послови утврђивања права из области  финансијске подршке породици са децом и борачко-инвалидске заштите, звање сарадник, 1 (један) извршилац.

Опис послова радног места:

Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте о праву на родитељски додатак, праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета и права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и за децу ометену у развоју и права на дечији додатак; припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног органа; прикупља чињенице и доказе релевантне за израду и вођење поступка; врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на родитељски додатак; за остваривање права на дечији додатак врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства; обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из области управног поступка; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; даје обавештења и информације странкама.

Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте везане за утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту; врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева стварање локалне базе података, израду одговарајућег решења и доставу података министарству, као и електронски пријем података од министарства; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; oбавља послове везане за утврђивање права утврђених Одлуком о допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године; прати њихову реализацију и финансирање; обавља послове везане за решење о категоријама особа са инвалидитетом која могу да користе посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима.

Обавља и све друге послове у оквиру свог радног места по налогу шефа одељења, шефа одсека и Начелника општинске управе.

Услови за рад на радном месту:

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање мађарског језика и писма, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

познавање Закона о општем управном поступку, Закона о финансијској подршци породици са децом, Правилника о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета, Правилник о ближим условима и поступку остваривања права на матерински додатак за незапослене мајке за треће ili четврто дете, познавање мађарског језика итд. – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:

Ада, Трг ослобођења бр. 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општина Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Агнеш Балинд, тел: 024/ 852-106 лок 332.

VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на интернет презентацији општине Ада, „Службеном листу општине Ада“ и обавештење о расписаном јавном конкурсу у дневном листу „Курир“ и на локалној кабловској телевизији.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), обавиће се почев од 30.04.2019. године, са почетком у 09:00 часова, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ада, у „Службеном листу општине Ада“, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то „Курир“ и на локланој кабловској телевизији објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада (Службени лист општине Ада број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2019. годину (''Службени лист општине Aдa'', број 35/2018 и 5/2019),

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 03.04.2019. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса

удружењима грађана из буџета општине Ада

 1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.

 

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења путем овог конкурса износи 6.800.000,00 динара.

 

 1. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ

удружењима за реализацију програма из следећих области:

 • културе и вере

 • туризма

 • социјалне, борачко-инвалидске и дечије заштите

 • омладине

 • друштвене бриге о старим особама

 • заштите животне средине и заштите животиња

 • пољопривреде

 • успостављања и омогућавања економског развојног амбијента и доприноса у одрживом развоју општине, организовања едукативних програма усмерених ка остваривању циљева локалне заједнице.

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење:

 • које је уписано у регистар надлежног органа у складу за законом,

 • чији програм се реализује на територији општине Ада односно које удружење има седиште или огранак и делује на подручју општине Ада

 • које је директно одговорно за припрему и извођење програма,

 • које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању манифестације/пројекта и за трошкове функционисања уколико је остварило право на суфинансирање у претходној години путем општинског конкурса,

 • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

 1. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.

 1. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

 

 1. пријавни образац (Образац бр. 1)

 2. писменa изјавa о прихватању предвиђених обавеза

 3. детаљан опис програма

 4. доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима

 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:

Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,

Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у канцеларији бр 29.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

 

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 18.04.2019. године.

 

Листа кандидата који остварују право на суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада.

Одлуку о додели финансијских средстава удружењима грађана доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука Општинског већа је коначнa.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране. Пријаве корисника којима је Општина Ада током 2018. године доделила средства на име суфинансирања програма а који нису поднели извештај о њиховој реализацији најкасније до 15.01.2019. године, сматраће се неважећим.

Непотпуни конкурсни материјали се не вреднују/бодују. Конкурсна документација се не враћа.

Након одлучивања о избору програма који ће бити суфинансирани током 2019. године закључују се уговори са удружењима која остварују право на суфинансирање на основу одлуке општинског већа.

Подносиоци пријава су дужни да у року од 30 дана по завршетку програма а најкасније до 15.01.2020. године, поднесу Извештај о реализацији програма и о утрошеним средствима на обрасцу прописаним Правилником о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 51/2016) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.

Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.

Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, у канцеларији бр. 29, односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Општине Ада“ и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Комисија за спровођење поступка доделе

финансијских средстава удружењима грађана

Број: 020-6-62/2019-03

Дана 03.04.2019. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Билицки Золтан

 

ОБРАСЦИ

MS word DOC icon.svg

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај услужних делатности путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала („Службени лист општине Ада“, број 10/2019), Комисија за спровођење конкурса за подстицај услужних делатности путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала (у даљем тексту: Комисија), дана 22.03.2019. године, расписује


КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује ради рефундације трошкова за набавку потрошног материјала за привредна друштва и предузетнике са седиштем на територији општине Ада за подстицај услужних делатности у општини Ада.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај услужних делатности путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала износи 640.000,00 динара.
Максималан износ по пријави износи 150.000,00 динара

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА
1. На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који:
• имају седиште на територији општине Ада;
• нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;
• у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;
• нису добили средства из буџета Општине Ада, по ранијим расписаним конкурсима у 2019. години;
• који су извршили исплату рачуна/фактуре.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ
Пријава за конкурс се подноси до 29.03.2019.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација:
• Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
• Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;
• Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
• Извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај услужних делатности путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон: 024/852-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА
Број: 020-6-61/2019-03 
Дана: 22.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем на територији општине Ада, путем рефундације трошкова за набавку репроматеријала („Службени лист општине Ада“, број 10/2019), Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем на територији општине Ада путем рефундације трошкова за набавку репроматеријала (у даљем тексту: Комисија), дана 22.03.2019. године, расписује


КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА, ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује ради рефундације трошкова за набавку репроматеријала за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем на територији општине Ада, уједно и локално економског развоја, као и унапређења општих услова пословања.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС
Средства опредељења Одлуком о покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем на територији општине Ада, путем рефундације трошкова за набавку репроматеријала износи 650.000,00 динара.
Максималан износ по пријави износи 400.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА
1. На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који:
• имају седиште на територији општине Ада;
• нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;
• у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;
• нису добили средства из буџета Општине Ада, по ранијим расписаним конкурсима у 2019. години;
- су извршили исплату рачуна/фактуре односно закључили споразум/уговор о компензацији.

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ
Пријава за конкурс се подноси до 29.03.2019.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација
• Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
• Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;
• Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
• извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре односно копија споразума/уговора о извршеној компензацији;

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем на територији општине Ада, путем рефундације трошкова за набавку репроматеријала“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон: 024/852-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА
Број: 020-6-60/2019-03 
Дана: 22.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана

4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017),

Комисија за спровођење конкурса, дана 15.03.2019. године расписуje


К О Н К У Р С

за
додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

са територије општине Ада

I

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2018/2019 години.

II

 1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе;

 • Да има пребивалише на територији општине Ада;

 • Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта;

2. Помоћ талентованим СТУДЕНТИМА прве, друге, треће, четврте, пете и шесте године ОСНОВНИХ СТУДИЈА и ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент факултета;

 • да има пребивалиште на територији општине Ада;

 • да има просечну оцену:

- основних студија у Србији најмање 8,50

- основних студија у Мађарској најмање 3,875

- мастер и докторских студија у Србији најмање 9,00

- мастер и докторских студија у Мађарској најмање 4,25

 • да није губио ниједну годину током студија, осим из оправданих разлога (о чему прилаже доказ);

 • да је положио све испите из претходних година,

 • да није у радном односу (овај услов се односи на студенте мастер и докторских студија).

На конкурс могу да се пријаве ученици и студенти, који у једној или више научној области постигли изузетно значајне резултате, ради суфинансирања трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу, независно од просечног резултата постигнутог у образовној установи који похађају.

Студенти који имају статус апсолвента немају право на доделу општинске помоћи.

Кандидати треба да предају следеће документе:

 • кратку биографију на одређеном обрасцу (образац се преузима са сајта општине или лично у канцеларији број 29);

 • фотокопију личне карте – уколико је поседује;

 • фотокопију сведочанства или студентске књижице о претходно завршеним разредима/годинама студија (прваци средњих школа: фотокопију сведочанства о резултату првог полугодишта, студенти прве године студија: фотокопију сведочанства о резултатима у средњој школи, студенти мастер студија: резултати на основним студијама, студенти докторских студија: резултати на мастер студијама)

 • потврду факултета, из чега се може утврдити да ниједна година није уписана два пута, са подацима о просечној оцени током свих година студија,

 • изјаву о непостојању радног односа (односи се само на студенте мастер и докторских студија),

 • Ученик или студент који тражи суфинансирање трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу дужан је да приложи документацију из чега се виде научни резултати које је до сад постигао и документ са чиме доказује да је позван или делегиран на ту међународну манифестацију.

III

Рок за подношење пријава је 01.04.2019. Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте. Телефон за контакт: 024/852-106, локал бр. 129.

IV

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 

V

Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Комисија за спровођење конкурса Број: 020-6-53/2019-03

Дана 15.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Тобиаш Јожеф с.р.

Образац за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

MS word DOC icon.svg

Резултат конкурса удружење

MS word DOC icon.svg

Општинска управа општине Ада на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА


I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1

II Радно место које се попуњава:

1. Инспектор заштите животне средине, звање саветник, 1 (један) извршилац.

Опис послова радног места:

Врши надзор над применом Закона о заштити животне средине, Закона о поступању са отпадним материјама, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, припрема решења, налаже мере и стара се за њихово спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ; сарађује са републичким, односно покрајинским инспекцијама и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања инспекцијског надзора; води прописане евиденције за рад инспекције; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне органе аутономне покрајине и органе Републике; обавља и друге послове утврђене законом.

Прати непрекидно стање животне средине и предлаже надлежним општинским органима доношење одлука, мера, планова и програма те других аката из надлежности локалне самоуправе. Учествује заједно са другим стручним радницима из одељења у изради и спровођењу добијених задатака који су непосредно или посредно везани за послове из његове надлежности.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету ПМФ-смер географија, или заштита животне средине, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, познавање мађарског језика и писма, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

познавање Закона о заштити животне средине, Закона о локалној самоуправи, Закона о инспекцијском надзору, Закона о прекршајима, итд. – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару „MS Office).

III Место рада:

Ада, Трг ослобођења бр. 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општина Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Агнеш Балинд, тел: 024/ 852-106 лок 332.

VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на интернет презентацији општине Ада, «Службеном листу општине Ада» и обавештење о расписаном јавном конкурсу у дневном листу „Курир“ и на локалној кабловској телевизији.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), обавиће се почев од 26.12.2018. године, са почетком у 09:00 часова, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од једне године. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ада, у «Службеном листу општине Ада», а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то „Курир“ и на локланој кабловској телевизији објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine