Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Општинска управа општине Ада на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА


I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1

II Радно место које се попуњава:

1. Шеф одељења за буџет и финансије, звање самостални саветник, 1 (један) извршилац.

Опис послова радног места:

Руководи одељењем, организује, обједињује и усмерава рад одељења.

Стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга одељења и одговара за законитост рада свог одељења пред судовима, државним и другим органима.

Распоређује задатке на непосредне извршиоце. Прати прописе из надлежности Одељења, даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности Одељења. Сарађује са осталим руководиоцима одељења-служби у циљу правилног обављања послова свог одељења. Пружа стручну помоћ у раду запосленима. Обавља најсложеније послове из делокруга одељења, као и послове по налогу Општинског већа, Председника општине, и начелника Општинске управе.

Припрема шестомесечне и девето месечне извештаје о остварењу буџета општине, припрема нацрт одлуке о буџету општине и њеним изменама (ребалансу) и припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета општине.

Израђује тромесечне и месечне планове прихода и расхода буџета и прати њихово остварење, израђује статистичке прегледе.

Свакодневно прати стање прилива и одлива средстава и води рачуна о евиденцији и законитом трошењу наменских новчаних средстава.

Стара се о инвестирању слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора општине. Врши послове везане за отварање и затварање подрачуна Општинске управе у оквиру консолидованог рачуна трезора општине Ада.

Припрема материјале за седнице Општинског већа и Скупштине општине, води управни поступак. а обавља и друге послове у оквиру свог радног места, по налогу начелника Општинске управе и председника општине.

За свој рад лично одговара Председнику општине и Начелнику општинске управе.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету-Економски Факултет; положен државни стручни испит; најмање 5 (пет) година радног искуства у струци са одговарајућом стручном спремом и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи, Закона о буџету Републике Србије, Уредбе о буџетском рачуноводству, итд. – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару „MS Office).

III Место рада:

Ада, Трг ослобођења бр. 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општина Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Агнеш Балинд, тел: 024/ 852-106 лок 332.

VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на интернет презентацији општине Ада, «Службеном листу општине Ада» и обавештење о расписаном јавном конкурсу у дневном листу „Курир“ и на локалној кабловској телевизији.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), обавиће се почев од 26.12.2018. године, са почетком у 09:00 часова, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од једне године. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ада, у «Службеном листу општине Ада», а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то „Курир“ и на локланој кабловској телевизији објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Република Србијa

Аутономна Покрајина Војводинa

Општина Ада

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА И МЕРЕ СУФИНАНСИРАЊА ЗАКУПА ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА

Број: 320-13/2018-03

Дана: 03.12.2018. године

Комисијa за спровођење мере управљања ризицима и мере суфинансирања закупа пијачног простора расписује

КОНКУРС

За доделу подстицајних средстава за закуп пијачних тезги на Ађансакој и Молској пијаци

 1. Намена конкурса

Из средстава Локалне самоуправе општине Ада за 2019. годину врши се додела подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима, која се баве пољопривредном производњом на територији општине Ада. Средства су намењена за закуп пијачних тезги до 2м на Ађанској и/или Молској пијаци, на исти временски период закупа као у 2018. години.

 1. Услови конкурса

 • Пребивалиште носиоца пољопривредног газдинства на територији општине Ада

 • Да је члан струковног Удружења са територије општине Ада (Удружења „Молски повртари –Moholi Кonyhakertészek”)

 • Да је у 2018. години био закупац пијачне тезге на Ађанској и/или/Молској пијаци

 1. Потребна документација

 • Фотокопија личне карте

 • Фотокопија потврде о активном статусу газдинства за 2018. годину

 • Потврда о чланству у Удружењу

 • Фотокопија уговора о закупу пијачне тезге за 2018. годину

 1. Рокови

 • Конкурс је отворен до 17.12.2018. године, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

 • Имена успешно конкурисаних кандидата ће се објавити на огласној табли општине Ада 24.12.2018. године.

Конкурс се објављује у „Службеном листу општине Ада“ и на сајту општине Ада.

Конкурсна документација за коришћење подстицајних средства се подноси путем поште на адресу Општинска управа Ада, Трг ослобођења 1. 24430 Ада, са назнаком „Комисији за спровођење конкурса – ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ АДА-МОЛ“ или непосредно на шалтеру бр.12 Услужног центра општине Ада.

Контакт особа: Силвиа Угрнов 062779135, 852-106 lok. 205.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Чузди Иштван с.р.

Јавни позив

MS word DOC icon.svg

Република Србија                                                        
Аутономна Покрајина Војводина                                  
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-5-118/2018-02
Дана 31.10.2018. године
 
 
На основу члана 7. став 1. Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени лист Општине Ада“, бр. 50/2016),
Председник Општине Ада дана 31.10.2018. године, расписује
 
 

Јавни конкурс
за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада за 2018. годину у износу од 2.830.000,00 динара.
Суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада предвиђена су за:
• - опремање објеката,
• - текуће поправке и одржавање,
• - пројекте адаптације,
• - пројекте реконструкције и
• - пројекте санације.
 
Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница имају следећи субјекти:
- Српска Православна Црква: „Црква Светог Вазнесења Господњег“ Ада и „Црква Светог Саве“ Мол
- Римокатоличка Црква: Цркве „Szentháromság” Aда, „Szent György” Мол и „Szent Gellért“ Утрине.

 
Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета Опптине су:
-  да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,
- стање у ком се налази објекат, да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због руинираности угрожена безбедност верника,
- суфинансирање пројекта из других извора,
- степен задовољавања јавног интереса.
 
Уз пријаву, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:
-          доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован;
-          преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и
-          детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.
 
  
Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на обрасцу «Пријава на Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница» (Образац број 1.) који је у прилогу Јавног конкурса и доступан је на званичној интернет страници Општине: www.ada.org.rs у одељку конкурси и огласи.
 
Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у услужном центру Општине Ада, Трг ослобођења 1 или поштом.
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Цркве и верске заједнице које нису предале своје Извештаје о реализацији пројекта на начин који је прописан Обрасцем број 2. „Извештај о реализацији пројекта цркава и верских заједница“ са претходно расписаног конкурса, немају права да поднесу своју пријаву на овај Јавни конкурс.
 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту Општине Ада.
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Билицки Золтан

 

ОБРАЗАЦ

MS word DOC icon.svg

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада (Службени лист општине Ада број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2018. годину (''Службени лист општине Aдa'', број 33/2017 и 15/2018),

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 01.10.2018. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса

удружењима грађана из буџета општине Ада

 1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.

 

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења путем овог конкурса износи 2.000.000,00 динара.

 

 1. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ

удружењима за реализацију програма из следећих области:

 • културе и вере

 • туризма

 • социјалне, борачко-инвалидске и дечије заштите

 • омладине

 • друштвене бриге о старим особама

 • заштите животне средине и заштите животиња

 • пољопривреде

 • успостављања и омогућавања економског развојног амбијента и доприноса у одрживом развоју општине, организовања едукативних програма усмерених ка остваривању циљева локалне заједнице.

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење:

 • које је уписано у регистар надлежног органа у складу за законом,

 • чији програм се реализује на територији општине Ада односно које удружење има седиште или огранак и делује на подручју општине Ада

 • које је директно одговорно за припрему и извођење програма,

 • које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању манифестације/пројекта и за трошкове функционисања уколико је остварило право на (су-)финансирање у претходној години путем општинског конкурса,

 • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

 1. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2018. године.

 1. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

 

 1. пријавни образац (Образац бр. 1)

 2. доказ (уверење, потврда, или извод) о томе да је удружење уписано у регистар надлежног органа или извод штампан са веб-сајта Агенције за привредне регистре (АПР)

 3. фотокопија статута – у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује – за удружења које се први пут пријављују на конкурс;

 4. детаљан опис програма

 5. писменa изјавa о прихватању предвиђених обавеза

 6. доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима

 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:

Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,

Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у канцеларији бр 29.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

 

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 10.10.2018. године.

 

Листа кандидата који остварују право на суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада.

Одлуку о додели финансијских средстава удружењима грађана доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука Општинског већа је коначнa.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране. Пријаве корисника којима је Општина Ада током 2017. године доделила средства на име суфинансирања програма а који нису поднели извештај о њиховој реализацији најкасније до 15.01.2018. године, сматраће се неважећим.

Непотпуни конкурсни материјали се не вреднују/бодују. Конкурсна документација се не враћа.

Након одлучивања о избору програма који ће бити суфинансирани током 2018. године закључују се уговори са удружењима која остварују право на суфинансирање на основу одлуке општинског већа.

Подносиоци пријава су дужни да у року од 30 дана по завршетку програма а најкасније до 15.01.2019. године, поднесу Извештај о реализацији програма и о утрошеним средствима на обрасцу прописаним Правилником о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 51/2016) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.

Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.

Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, у канцеларији бр. 29, односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Општине Ада“ и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Комисија за спровођење поступка доделе

финансијских средстава удружењима грађана

Број: 020-6-108/2018-03

Дана 01.10.2018. године

 

Билицки Золтан

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

ОБРАСЦИ

MS word DOC icon.svg

На основу члана 5. Одлуке о расписивању конкурса о суфинансирању конкурса о суфинансирању спровођења програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада („Службени лист општине Ада”, број 23/2018),

Комисија за доделу средстава за спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада, именована Решењем о именовању комисије за доделу средстава за спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 23/2018 ), дана 15.08.2018. године

 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за суфинансирање спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада, односно учеша у финансирању обука на захтев послодавца и учешће у програмома стицања практичних знања (преквалификација/доквалификација) .

Преквалификација/доквалификација се реализује по програму ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДА из Аде

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање спровођења програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са садиштем на територији општине Ада, износе 1.000.000,00 динара.

III НАЈМАЊИ И НАЈВЕЋИ ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ОДОБРАВАЈУ ПО ПРОЈЕКТУ

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пријави износи 60.000,00 динара, а највећи износ средстава по пријави је 1.000.000,00 динара.

IV СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу могу учествовати правна лица са седиштем на територији општине Ада која су: регистрована у Агенцији за привредне регистре, редовно уплаћују доприносе за обавезно социјално осигурање запослених и која у последњих шест месеци нису били дуже од 30 дана непрекидно евидентирани у регистру дужника принудне наплате.

Учесник конкурса обезбеђује 25% учешћа у реализацији програма, док 75% је учешће, које представља терет буџета општине Ада.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ СРЕДСТВА

Приликом разматрања пројекта који су испунили услове из Конкурса, Комисија ће узети у обзир следеће критеријуме приликом рангирања истих:

 • Број лица који се упућује на обуку од стране послодавца;

 • Број лица који се упућује на обуку са пребивалиштем у општини Ада;

 • Предуговор о раду на дужи период од једне године.

VI РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријаве по јавном позиву се подносе у року од 30 дана од дана објављивања на веб сајту односно огласној табли општине Ада.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Подосилац пројекта прилаже следећу документацију:

 1. Фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,

 2. Уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе,

 3. Ивод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком,

 4. Извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања или назив и опис послова за које ће се запослени обучавати, као и услови за обављање истих;

 5. Предуговор са образовном установом која спроводи програм обуке;

 6. Фотокопија личне карте запосленог;

 7. Предуговор о раду са запосленим на временски период најкраћи од 1 године.

VIII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања пројекта:

 • Упозна полазника обуке са планом и програмом обуке;

 • Доставља редовно Општин Ада извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на обуци ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДА;

 • Обавести Општину Ада о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 5 дана од дана настанка промене

Послодавац је у обавези да након завршетка обуке за преквалификацију/доквалификацију:

 • По завршетку обуке достави Општини Ада доказ за сваког од полазника наведеног у пријави по Конкурсу о успешно завршеној обуци.

 • Достави Општини Ада извештај о реализацији обуке;

 • У року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са поалзником обуке на пословима за које је полазник обучен, у складу са достављеним предуговором;

 • Након заснивања радног односа са полазником обуке Општини Ада достави уговор о раду;

 • Задржи лице у радном односу најкраће једну годину од датума заснивања радног односа након завршене обуке;

 • Обавести Општину Ада о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 5 дана од дана настанка промене

У случају да послодавац у току обуке и након завршетка обуке не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши повраћај средстава, увећаних за затезну камату од датума преноса средстава.

IX НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве по јавном позиву обjављују се на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 134.Контакт особа: Халгашев Бранислав.

Број: 112-25-1/2018-03

Ада. 15.08.2018.

 

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

PDF File 100

Конкурс јавно информисање 2018

MS word DOC icon.svg

 

Образац 1- Буџет пројекта

Excel file

 

 

Образац 2- Финансијски део извештаја

Excel file

 

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

MS word DOC icon.svg

 

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

MS word DOC icon.svg

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine