Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница 

Закључен је Конкурс,који је Локална самоуправа општине Ада расписала ради подржавања пројеката цркава и верских заједница. Захваљујући успешном конкурисању створена је могућност за израду потребне планске документације за реновирање верских објеката. Одобреним средствима израдиће се потребна планска документација за замену кровне конструкције жупног уреда Светог Јурја на Утринама и потпуног реновирања Српског православног храма Свети Сава у Молу.

Општинска управа општине Адана основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА


I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1

II Радно место које се попуњава:

1. Послови наплате - порески извршитељ, звање саветник, 1 (један) извршилац.

Опис послова радног места:
Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом; врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; врши попис покретних ствари и утврђује њихову почетну вредност; врши заплену пописаних ствари и њихову продају; прибавља податке о непокретностима врши предбележбу и укњижбу, односно брисање заложног права на непокретностима, врши попис и заплену непокретности, утврђује њихову почетну цену и врши њихову продају. Сачињава пријаве потраживања у стечајном и ликвидационом поступку. Израђује захтеве за покретање прекршајног поступка.
Води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку; прослеђује жалбе пореских обвезника, са пратећим документима и образложењем, другостепеном органу.
Сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом и локалним прописима у поступку разреза локалних јавних прихода, сачињава нацрте решења и других аката у поступку решавања по захтевима обвезника локалних јавних прихода.
Учествује у пословима припреме, израде и подношења нацрта аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.
Прати законске и друге прописе из делокруга Одељења.
Врши и друге послове у оквиру свог радног места, по налогу начелника Општинске управе и шефа Одељења.


Услови за рад на радном месту:
стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - Правни или Економски факултет, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на имовину, Закона о извршењу и обезбеђењу, Закона о финансирању локалне самоуправе, познавање мађарског језика итд. – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:
Ада, Трг ослобођења бр. 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Општина Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Агнеш Балинд, тел: 024/ 852-106 лок 332.

VI Услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на интернет презентацији општине Ада, „Службеном листу општине Ада“ и обавештење о расписаном јавном конкурсу у дневном листу „Курир“ и на локалној кабловској телевизији.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:
За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), обавиће се почев од 12.06.2019. године, са почетком у 09:00 часова, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.


НАПОМЕНА:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ада, у „Службеном листу општине Ада“, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то „Курир“ и на локланој кабловској телевизији објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Резултат конкурса удружење

MS word DOC icon.svg

Република Србија                                                         

Аутономна Покрајина Војводина                                   

Општина Ада

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 020-5-54/2019-02

Дана 24.05.2019. године

 

  На основу члана 7. став 1. Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени лист Општине Ада“, бр. 50/2016), 

Председник Општине Ада дана 24.05.2019. године, расписује

 

Јавни конкурс

за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница 

 

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада за 2019. годину у износу од 2.000.000,00 динара.

Суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада предвиђена су за:

    • - опремање објеката,

    • - текуће поправке и одржавање,

    • - пројекте адаптације, 

    • - пројекте реконструкције и 

    • - пројекте санације.

 

Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница имају следећи субјекти:

- Српска Православна Црква: „Црква Светог Вазнесења Господњег“ Ада и „Црква Светог Саве“ Мол

- Римокатоличка Црква: Цркве „Szentháromság” Aда, „Szent György” Мол и „Szent Gellért“ Утрине. 

 

Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета Општине су:

-  да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,

- стање у ком се налази објекат, да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због руинираности угрожена безбедност верника,

- суфинансирање пројекта из других извора,

- степен задовољавања јавног интереса.

 

Уз пријаву, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:

-          доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован;

-          преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

-          детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.

 

  

Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на обрасцу «Пријава на Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница» (Образац број 1.) који је у прилогу Јавног конкурса и доступан је на званичној интернет страници Општине: www.ada.org.rs у одељку конкурси и огласи. 

 

Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у услужном центру Општине Ада, Трг ослобођења 1 или поштом.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног позива на сајту Општине Ада.

 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Билицки Золтан

 

 

ОБРАЗАЦ


MS word DOC icon.svg

 

На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (''Службени лист општине Ада'' , број 9/2017 и 10/2018),

Комисија за спровођење конкурса, дана 20.05.2019. године расписуje


К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2018/2019 години.

II.

1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • да је редован ученик средње школе,

 • да има пребивалиште на територији општине Ада,

 • да не обнавља разред.

2. Помоћ се додељује студентима

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент установе високог образовања чији је оснивач држава,

 • да има пребивалиште на територији општине Ада,

 • да не обнавља годину,

 • да студије по наставном програму трају најмање шест семестара.

Кандидати треба да предају следеће документе:

 1. попуњен Упитник

 2. кратку биографију са посебним освртом на материјалне услове породице и на трошкове школовања/студирања,

 3. доказ о пребивалишту (фотокопија (извод) личне карте или уверење ОУП Ада, пасош, или одштампани примерак података из електронске здравствене књижице),

 4. - средњошколци: потврду школе да су разред који похађају текуће наставне године уписали први пут,

- студенти: потврду факултета/више школе или другу одговарајућу документацију на основу чега може да се утврди да је редован студент и да годину студија коју је уписао текуће наставне године први пут уписује

 1. уверење о школовању за остале ученике/студенте у породици,

 2. потврда оба родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три месеца (у случају незапослености: приложити уверење Националне службе за запошљавање или фотокопију (извод) здравствене књижице),

 3. у случају разведених родитеља: пресуда којом је утврђен износ издржавања детета

III.

Комисија додељује помоћ на основу следећих критеријума:

- приходи по члану породице,

- трошкови везани за школовање/студирање,

- остали околности везани за материјалне услове подносиоца пријаве.

IV.

Рок за достављање пријава је 07.06.2019. године.

Пријаве доставити на следећу адресу:

Општинска управа Ада

Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

Одсек за друштвене делатности и заједничке послове

- Канцеларија бр. 29 -

24430 Ада

Трг Ослобођења 1

са назнаком: ''Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи''.

Контакт телефон: 024/852-106, локал бр. 129.

V.

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу предвиђених критеријума за доделу помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 

VI.

Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 

Комисија за спровођење конкурса за додељивање помоћи

Број: 020-6-80/2019-03

Дана, 20.05.2019. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Огњан Томић

MS word DOC icon.svg

Резултати конкурса талентованих ученика

MS word DOC icon.svg

Општинска управа општине Адана основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА


I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1

II Радно место које се попуњава:

1. Послови наплате - порески извршитељ, звање саветник, 1 (један) извршилац.

Опис послова радног места:

Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом; врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; врши попис покретних ствари и утврђује њихову почетну вредност; врши заплену пописаних ствари и њихову продају; прибавља податке о непокретностима врши предбележбу и укњижбу, односно брисање заложног права на непокретностима, врши попис и заплену непокретности, утврђује њихову почетну цену и врши њихову продају. Сачињава пријаве потраживања у стечајном и ликвидационом поступку. Израђује захтеве за покретање прекршајног поступка.

Води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку; прослеђује жалбе пореских обвезника, са пратећим документима и образложењем, другостепеном органу.

Сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом и локалним прописима у поступку разреза локалних јавних прихода, сачињава нацрте решења и других аката у поступку решавања по захтевима обвезника локалних јавних прихода.

Учествује у пословима припреме, израде и подношења нацрта аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

Прати законске и друге прописе из делокруга Одељења.

Врши и друге послове у оквиру свог радног места, по налогу начелника Општинске управе и шефа Одељења.

Услови за рад на радном месту:

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - Правни или Економски факултет, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на имовину, Закона о извршењу и обезбеђењу, Закона о финансирању локалне самоуправе, познавање мађарског језика итд. – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:

Ада, Трг ослобођења бр. 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општина Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Агнеш Балинд, тел: 024/ 852-106 лок 332.

VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на интернет презентацији општине Ада, „Службеном листу општине Ада“ и обавештење о расписаном јавном конкурсу у дневном листу „Курир“ и на локалној кабловској телевизији.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), обавиће се почев од 23.05.2019. године, са почетком у 09:00 часова, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ада, у „Службеном листу општине Ада“, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то „Курир“ и на локланој кабловској телевизији објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2019. години

MS word DOC icon.svg

 

 

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

MS word DOC icon.svg

 

 

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

MS word DOC icon.svg

 

 

Образац 1-  Буџет пројекта

Excel file

 

 

Образац 2- Финансијски део извештаја

Excel file

 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ОБУСТАВИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА


Обавештава се јавност, да се због техничке грешке обуставља спровођење поступка јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места „Комунални инспектор“ у Општинској управи општине Ада.

 

Општинска управа општине Ада на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА


I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1

II Радно место које се попуњава:

1. Послови утврђивања права из области  финансијске подршке породици са децом и борачко-инвалидске заштите, звање сарадник, 1 (један) извршилац.

Опис послова радног места:

Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте о праву на родитељски додатак, праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета и права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и за децу ометену у развоју и права на дечији додатак; припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног органа; прикупља чињенице и доказе релевантне за израду и вођење поступка; врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на родитељски додатак; за остваривање права на дечији додатак врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства; обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из области управног поступка; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; даје обавештења и информације странкама.

Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте везане за утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту; врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева стварање локалне базе података, израду одговарајућег решења и доставу података министарству, као и електронски пријем података од министарства; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; oбавља послове везане за утврђивање права утврђених Одлуком о допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године; прати њихову реализацију и финансирање; обавља послове везане за решење о категоријама особа са инвалидитетом која могу да користе посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима.

Обавља и све друге послове у оквиру свог радног места по налогу шефа одељења, шефа одсека и Начелника општинске управе.

Услови за рад на радном месту:

стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање мађарског језика и писма, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

познавање Закона о општем управном поступку, Закона о финансијској подршци породици са децом, Правилника о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета, Правилник о ближим условима и поступку остваривања права на матерински додатак за незапослене мајке за треће ili четврто дете, познавање мађарског језика итд. – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:

Ада, Трг ослобођења бр. 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општина Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Агнеш Балинд, тел: 024/ 852-106 лок 332.

VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на интернет презентацији општине Ада, „Службеном листу општине Ада“ и обавештење о расписаном јавном конкурсу у дневном листу „Курир“ и на локалној кабловској телевизији.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), обавиће се почев од 30.04.2019. године, са почетком у 09:00 часова, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ада, у „Службеном листу општине Ада“, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то „Курир“ и на локланој кабловској телевизији објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine