Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

rezultat 5. konkursa UDRZENJA

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

PDF File 100

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника пољпопривредне делатности путем рефундације трошкова учешћа као излагача на домаћим и међународним сајмовима и изложбама, број 020-6-132/2019-03 од 04.09.2019.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника пољопривредне делатности путем рефундације трошкова учешћа као излагача на домаћим и међународним сајмовима и изложбама (у даљем тексту: Комисија), дана 05.09.2019. године, расписује


КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТОСТИ ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА УЧЕШЋАКАО ИЗЛАГАЧА НА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА И ИЗЛОЖБАМА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује ради подстицања привредних друштава и предузетника пољопривредне делатности путем рефундације трошкова учешћа као излагача на домаћим и међународним сајмовима и изложбама.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника пољопривредне делатности путем рефундације трошкова учешћа као излагача на домаћим и међународним сајмовима и изложбама износи 240.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА
1. На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који:
• имају седиште на територији општине Ада;
• нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;
• у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;
• доказ о уплаћеној котизацији и
• нису добијали средства у 2019. години, по расписаним конкурсима општине Ада

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ
Пријава за конкурс се подноси до 12.09.2019.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација
• Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
• Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;
• Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
• Доказ о исплаћеној котизацији.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај подстицај привредних друштава и предузетника пољопривредне делатности као излагача на домаћим и међународним сајмовима и изложбама“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА
Број: 020-6-135/2019-03 
Дана: 05.209.2019.године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника услужне делатности путем путем рефундације трошкова за набавку машина број:020-6-131/2019-03 од 04.09.2019.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника услужне делатности путем путем рефундације трошкова за набавку машина (у даљем тексту: Комисија), дана 05.09.2019. године, расписује


КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ НАБАВКУ МАШИНА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује ради рефундације трошкова за набавку машина за привредна друштва и предузетнике услужне делатности са седиштем на територији општине Ада за подстицај привреде односно локално економског развоја, као и унапређењу општих услова пословања.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника услужне делатности путем рефундације трошкова за машина износи 240.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници услужне делатности, који:
• имају седиште на територији општине Ада;
• нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;
• у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;
• нису добијали средства у 2019. години, по расписаним конкурсима општине Ада;
• су извршили исплату машине до тренутка расписивања конкурса.


IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ
Пријава за конкурс се подноси до 12.09.2019.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација
• Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
• Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;
• Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
• Доказ да је машина купљена до тренутка расписивања конкурса,
• Извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре до тренутка расписивања конкурса.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс се обjављује на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника услужне делатности путем рефундације трошкова за набавку машина“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављена на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА
Број: 020-6-134/2019-03 
Дана: 05.09.2019.године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Ада („Службени лист Општине Ада“ бр. 11/2019 и 20/2019) и члана 11. став 2. Правилника о условима за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима који живе у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину кућe или стана у 2019. години („Сл. лист Општине Ада“ бр. 23/2019), Општинско веће на својој седници одржаној дана 08.08.2019. године донело је

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА И ПАРОВИМА КОЈИ ЖИВЕ У ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА КУПОВИНУ КУЋE ИЛИ СТАНА У 2019. ГОДИНИ

 

I Додељују се средства поводом Конкурс за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима који живе у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину кућe или стана у 2019. години објављеном у „Службеном листу општине Ада“ број 23/2019 од 03.07.2019. године, и то према следећој ранг листи:

 1. Урбан Атила и Тимеа – 833.000,00 динара

 2. Милинов Јован и Виолета – 833.000,00 динара

 3. Карановић Маринко и Надина Суботички – 833.000,00 динара

 4. Микуш Золтан и Пеливановић Вања – 833.000,00 динара

 5. Бислимовић Дејан и Љиљана – 833.000,00 динара

 6. Кашаи Данијел и Евелин – 833.000,00 динара

 7. Удовички Доротеја и Дамјан – 833.000,00 динара

 8. Бока Карољ и Леваи Аурелиа – 833.000,00 динара

 9. Ђере Атила и Сузана – 833.000,00 динара

 10. Ирмењи Роберт и Река – 833.000,00 динара

 11. Лудман Саша и Пинтер Теодора – 833.000,00 динара

 12. Бранков Предраг и Врбашки Нина – 833.000,00 динара

II Корисници средстава су дужни да у року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке, закључе уговор са Општином Ада о регулисању међусобних права и обавеза.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли Општинске управе, у Службеном листу Општине Ада и интернет презентацији Општине.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

Општинско веће

Број: 020-6- 123/2019-03 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана: 08.08.2019. године Золтан Билицки

Резултат конкурса за материјално угрожене ученике средњих школа и студената

Помоћ се исплаћује за 62 ученика средње школе и студената у две рате у изнoсу од 18.000,00 динара:

X1

Tóth Melisza

2

Малеташки Рајка

3

Raffai Dominik

4

Döme Kitti

5

Madarász Kinga

6

Patus Kitti

7

Öreg Fanni

8

Kiss Vivien

9

Kiss Dominik

10

Januskó Domonkos

11

Muntyán Szabolcs

12

Jepurszki Denisz

13

Ђалинац Тијана

14

Lehócki Annabella

15

Rigó Kitti

16

Véber Rebeka

17

Véber Éva

18

Kaszás Richárd

19

Nagy Abonyi Krisztina

20

Шевић Жарка

21

Orcsik Jessica

22

Orcsik Henrietta

23

Kiss Dorottya

24

Kiss Anikó

25

Horváth Adél

26

Horváth Dávid

27

Krizsán Szabina

28

Komjáti Róbert

29

Pintér Valentina

30

Bukta Ferenc

31

Bukta Tibor

32

Ђармат Драган

33

Lepár Emese

34

Lepár Krisztina

35

Barna Patrik

36

Szemerédi Ilona

37

Nagy Bettina

38

Mészáros Tibor

39

Virág Henrietta

40

Bezdán Dorián

41

Алић Милош

42

Бабић Никола

43

Kaszap Kornélia

44

Bicskei Zsolt

45

Bicskei Szabolcs

46

Túri Krisztina

47

Богићевић Ана

48

Pintér Ákos

49

Вајер Кити

50

Вајер Давид

51

Nyilas Eleonóra

52

Kovács Virág

53

Györe Bernadett

54

Györe Szabolcs

55

Bartuc Éva

56

Вуков Ксенија

57

Világos Viktor

58

Zabos Erik

59

Bajúsz Réka

60

Kőrösi Kitti

61

Albek Éva

62

Симендић Данијел

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ - КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

MS word DOC icon.svg

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ - РАЦУНОВОЂА

MS word DOC icon.svg

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

MS word DOC icon.svg

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА И ПАРОВИМА КОЈИ ЖИВЕ У ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

MS word DOC icon.svg

 

Образац за пријаву 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА И ПАРОВИМА КОЈИ ЖИВЕ У ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

MS word DOC icon.svg

КОНКУРС за суфинансирање спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада

MS word DOC icon.svg

 

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine