Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

   На основу члана 117. став 7 закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 3. став 3. Правилника о одобравању и финансирању/суфинансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ада, члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада („Сл. лист општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћен текст)

Oпштинско веће општине Ада на седници одржаној дана 25.01.2018. године, доноси

ОДЛУКУ О ОБЈАВЉИВАЊУЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСЕБАН ПРОГРАМ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ АДА ЗА 2018 ГОДИНУ

Члан 1.

            Овом одлуком се утврђује, садржина јавног позива, износ средстава опредељених за посебан програм, који посебни програм односно програмске активности је обухваћен овим позивом.

Члан 2.

            Јавним позивом је утврђено:

-          Предмет јавног позива;

-          Висина средстава који су на располагању за предмет јавног позива;

-          Крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства;

-          Рок до кога морају бити поднети предлози програма;

-          Датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима

-          Место, време и лице од кога се може добити документација у вези с јавним позивом

Јавни позив из става 1. овог члана се налази у прилогу и саставни је део ове Одлуке.

Члан 3.

            Износ средстава опредељених за посебан програм је утврђен Одлуком о буџету општине Ада за 2018. годину и износи 2.500.000,00 динара.

Члан 4.

            Предлагачи програма учествују са посебним програмом за Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини општине Ада кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

           

Члан 5.

На јавни позив  могу се јавити са својим посебним програмом основне школе на територији општине Ада, који своје посебне програме подносе самостално или са организацијама које учествују у реализацији програма као партнери.

Члан 6.

            Јавни позив објављује Општинско веће општине Ада.

            Комисија за оцену годишњих и посебних програмау области спорта у општини Адаврши предлог и даје оцену  поднетих предлога.

            Након доношење одлуке о одбрењу посебног програма од стране Општинског већа општине Ада на предлог Комисије из претходног става овог члана, са подносиоцем одобреног програма, председник општине закључује уговор о реализовању програма.

Члан 7.

Јавни позив се објављује у „Службеном листу општине Ада“ као и на интернет страници Општине Ада

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења и објављује се у „Службеном листу општине Ада“.

           

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Број: 020-6-2/2018-03                                                                                  ПРЕДСЕДНИК,

Ада, дана 25.01.2018. године                                                                    Билицки Золтан с.р.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine