Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

02.09.2019.

Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВОРИШТА, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА ЗА НАСЕЉА УТРИНЕ, ОБОРЊАЧА И СТЕРИЈИНО НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 1907 КО УТРИНЕ 

  

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације изворишта, постројења за пречишћавање отпадних вода са пратећим објектима за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино на катастарској парцели 1907 КО Утрине  (у даљем тексту: Нацрт плана детаљне регулације), одржаће се од 02. СЕПТЕМБРА 2019. године до 01. ОКТОБРА 2019. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у згради СО Ада, као и на интернет страници Општине Ада (http://www.ada.org.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана детаљне регулације могу доставити у писаној форми Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада у току трајања јавног увида, закључно са  01. октобром 2019. године

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак 04. октобра 2019. године са почетком у 12,00 часова  у згради СО Ада, Трг ослобођења број 1, Ада.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

iconfinder 2 2136397

 

06.05.2019.

Одељење за комуналне послове , урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада на основу члана 45а. став 3 и 6. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.64/15), оглашава:

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВОРИШТА, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ СИРОВЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА ЗА НАСЕЉЕ УТРИНЕ, ОБОРЊАЧА И СТЕРИЈИНО НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 1907 КО УТРИНЕ

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА АДА, Ада, Трг ослобођења бр. 1.
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА : Одељење за комуналне послове, урбанизам , грађевинарство
и заштиту животне средине
ОБРАЂИВАЧ: ЈП "Завод за урбанизам Војводине ", Нови Сад, Жељезничка бр. 6/III

Јавни увид и излагање материјала се организује у периоду од 25.04.2019. године до 09.05.2019. године у канцеларији број 28 Одељења за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада (зграда Општинске управе, Трг ослобођења бр. 1, Ада), у периоду од 09,00 до 13,00 часова.
Комисија за планове општине Ада усваја извештај о обављеном раном јавном увиду израде плана на седници која ће се одржати у петак 10. маја 2019. године са почетком у 12,00 часова у згради СО Ада, Трг ослобођења број 1, Ада у канцеларији број 25.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у материјал као и да у току трајања раног јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Ада (Услужни центар, шалтер бр.11).

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у материјал раног јавног увида израде предметног плана, потребна стручна помоћ биће пружена радним данима, преко надлежног Одељења, у канцеларији број 28.

 

ПДР ППОВ за Утрине-Материјал за РЈУ

PDF File 100

 

1 Извод из ППО Ада

PDF File 100

 

2 Планирана нам. поврс.

PDF File 100

 

15.04.2019.

Одељење за комуналне послове , урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада на основу члана 45а. став 3 и 6. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.64/15), оглашава:

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉА АДА И МОЛ

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА АДА, Ада, Трг ослобођења бр. 1.
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА : Одељење за комуналне послове, урбанизам , грађевинарство
и заштиту животне средине
ОБРАЂИВАЧ: ЈП "Завод за урбанизам Војводине ", Нови Сад, Жељезничка бр. 6/III

Јавни увид и излагање материјала се организује у периоду од 16.04.2019. године до 03.05.2019. године у канцеларији број 28 Одељења за комуналне послове , урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада (зграда Општинске управе, Трг ослобођења бр. 1,Ада), у периоду од 09,00 до 13,00 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у материјал као и да у току трајања раног јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Ада (Услужни центар, шалтер бр.11).

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Измене и допуне Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол, потребна стручна помоћ биће пружена радним данима, преко надлежног Одељења, у канцеларији број 28.

 

 


Измене и допуне ПГР Ада Мол РЈУ

PDF File 100

 

1.0 ПГР Ада И Мол - Измене и допуне 10000

PDF File 100

 

1.1 ПГР Ада И Мол - ДЕТАЉ1

PDF File 100

 

1.2 ПГР Ада И Мол - ДЕТАЉ2

PDF File 100

 

1.3 ПГР Ада И Мол - ДЕТАЉ3

PDF File 100

 

 srb
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)
оглашава


ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 12. АПРИЛА 2019. године до 26. АПРИЛА 2019. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у згради градске управе града Панчева и зградама општинских управа општина: Параћин, Ћуприја, Жабари, Жабаљ, Бечеј, Ада, Сента и Кањижа, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 26. априлом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак, 19. априла 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Скупштине АП Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 6. маја 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Скупштине АП Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Јавни увид-Магистрални гасовод граница Бугарске-граница Мађарске

iconfinder 2 2136397

Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВОРИШТА, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА ЗА НАСЕЉА УТРИНЕ, ОБОРЊАЧА И СТЕРИЈИНО НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 1907 КО УТРИНЕ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације изворишта, постројења за пречишћавање отпадних вода са пратећим објектима за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино на катастарској парцели 1907 КО Утрине (у даљем тексту: Нацрт плана детаљне регулације), одржаће се од 02. СЕПТЕМБРА 2019. године до 01. ОКТОБРА 2019. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у згради СО Ада, као и на интернет страници Општине Ада (http://www.ada.org.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана детаљне регулације могу доставити у писаној форми Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада у току трајања јавног увида, закључно са 01. октобром 2019. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак 04. октобра 2019. године са почетком у 12,00 часова у згради СО Ада, Трг ослобођења број 1, Ада.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.


Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine