Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
23.09.2019. Прослава Светог Јурја на Утринама Јуче у току преподнева одржана... Read more
20.09.2019. Радови у Удружењу пензионера из Аде На конкурсу, који је... Read more
19.09.2019. Наставља се реновирање седишта удружења У задње време смо више... Read more
18.09.2019. Изградња јавних чесми Како смо већ обавестили грађане, након забране... Read more
17.09.2019. Регресирање путних трошкова средњошколаца На данашњој седници Општинског већа донета... Read more
16.09.2019. 17. Карпат-Медитоп куп 2020 – Ада Данас преподне су нашу... Read more
12.09.2019. Реновирање седишта Културног удружења “Ветрењача” са Оборњаче Ових дана почело... Read more
11.09.2019. Недавно смо известили о томе да је  циљ Локалне самоуправе... Read more
09.09.2019. Завршни радови у седишту организације Зелентарка Ближе се крају радови... Read more
06.09.2019. Нове камере за наџор јавних површина у нашој општини По... Read more
04.09.2019. Поновно асфалтирање улица у нашој општини Почетком августа смо известили... Read more
03.09.2019. Реновирање седишта удружења Већ је више пута помињано,  да Локална... Read more

Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

КОМУНАЛНИ И ГРАЂЕВИНСКИ ФОРМУЛАРИ

documents

УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ

documents

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

documents

ФОРМУЛАРИ ОДЛУКЕ ЛПА

documents

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

paragraph

statut2008-1

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА

strategija1

Бирачки списак

preferences-contact-list

МАПА

ada mapa1

Cooling cubes

leaflet

На основу члана 7-18. Одлуке о начину финансирања или суфинансирања програма или пројеката и за трошкове функционисања невладиних организација из буџета општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број 5/2012) и на основу Одлуке о буџету општине Ada за 2014. годину (''Службени лист општине Ada'', број 33/2013)
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса дана 20.01.2014. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање или суфинансирање програма или пројеката и за трошкове функционисања невладиних организација из буџета општине Ада

1. Укупан износ средстава намењених финансирању или суфинансирању програма или пројеката и за трошкове финкционисања невладиних организација из буџета општине Ада за 2014. годину износи 2.000.000,00 динара.

2. Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије општине Ада за реализацију програма или пројеката из следећих области:

1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора;
2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др);
3. развој локалне заједнице;
4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана;
5. афирмисања људских и мањинских права;
6. програма за образовање;
7. програма за омладину;
8. програма за стара лица;
9. афирмисања демократизације локалне средине;
10. развоја цивилног друштва;
11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.);
12. волонтерства;
13. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида;
14. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности;
15. активности пензионерских организација;
16. неформалног образовања;
17. афирмисања женских права;
18. за развој јавног информисања;
19. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Ада и афирмацији грађанског активизма.

Под трошковима функционисања невладиних организација подразумевају се расходи и издаци у вези са свакодневном делатношћу и за набавку материјала потребних за непрекидан рад (канцеларијски материјал, телефон, трошкови поште, режија, остале услуге сл.).
3. Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су регистроване на територији општине Ада односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Ада као општинске, међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту: невладине организације)
4. Средства из буџета општине Ада невладиној организацији додељују се за финансирање или суфинансирање само једног програма или пројекта.
5. Програм или пројекат се мора реализовати на територији општине Ада. Програм или пројекат мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2014. године.
6. Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Пријаве и текст конкурса може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова, у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1., у канцеларији бр. 29., односно преузети са званичне интернет странице општине Ада www.аda.org.rs

Рок за подношење пријавe је 20.02.2014. године.

Конкурсна документација садржи:
1. образац пријаве;
2. фотокопију решења о упису организације у регистар;
3. фотокопију оснивачког акта (статута) – за организацију која први пут конкурише;
4. фотокопију финансијског извештаја за претходну годину.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма или пројеката и за трошкове функционисања НВО'', на адресу Трг ослобођења бр. 1., 24430 Ада, поштом или се предаје лично у канцеларији бр. 29. Општинске управе Општине Ада. Контакт телефон: 024/852-106 локал 129.

Критеријуми за оцењивање предлога програма или пројеката су:
1. усклађеност програма или пројекта са свим захтевима конкурса; од 1–10 бода
2. остварени резултати НВО претходних година; од 1–10 бода
3. материјална и кадровска опремљеност невладине организације; од 1–10 бода
4. стручност координатора и кључних стручњака укљученог у пројекат; од 1–10 бода
5. одрживост програма или пројекта; од 1–10 бода
6. сарадња са локалном заједницом. од 1–10 бода

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу и пријаве корисника којима је Општина Ада током 2013. године доделила средства на име финансирања или суфинансирања програма односно пројеката или за трошкове функционисања а који нису поднели извештај о њиховој реализацији у предвиђеном року неће се разматрати.

Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати / бодовати. Конкурсна документација се не враћа.

Након доношења одлуке о избору програма или пројеката који ће бити финансирани или суфинансирани током 2014. године, и о додели средстава за трошкове функционисања са подносиоцима истих ће се закључити уговори о финансирању реализације програма или пројеката и за трошкове функционисања.

Одлуку о избору програма или пројеката и за трошкове функсионисања НВО доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије и биће објављена у ''Службеном листу општине Ада" и на званичној интернет страници општине Ада (www.аda.org.rs).
Одлука Општинског већа је коначнa.

Подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку програма или пројекта и о утрошеним средствима за функционисање, а најкасније до 31.01.2015. године, поднесу Извештај о обиму и наменском коришћењу (утрошку) средстава буџета општине Ада на обрасцу прописаним Упутством о начину и састављању извештаја удружења (невладиних организациј) о обиму и наменском коришћењу средстава буџета општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 28/2013) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.

Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.

Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова, у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1., у канцеларији бр. 29. односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs

У складу са чланом 8. и 9. став 4. Закона о буџеском систему (''Службени гласник Републике Србије''), број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр.) сва правна лица чији су приходи у претходној години преко 50% остварени из буџета (општинског, покрајинског или републичког), дужни су да према инструкцијама Одељења за буџет и финансије Општинске управе општине Ада отворе наменске подрачуне у Управи за трезор преко којег ће вршити промет средстава добијених из јавних извора.

Јавни конкурс се објављује у ''Службеном листу Општине Ада'' и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Комисија за спровођење поступка
јавног конкурса 
Број: 020-6-3/2014-03 
Дана: 20.01.2014.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Билицки Золтан

Word96

Образац за конкурс

Excel2007

Образац извештаја за НВО

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine