Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

10.07.2017.

На основу члана 36.став 3. и 4., члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за рекреацију „АДИЦА“ Ада, број 02-18/2017-01 од  29.06.2017. године Скупштина општине Ада, објављује:

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

за избор директора Јавног предузећа за рекреацију „АДИЦА“ Ада

I -  Подаци о јавном предузећу

Предузеће послује под пословним именом: Јавног предузећа за рекреацију „АДИЦА“ Ада

Седиште предузећа је у Ади, улица Трг ослобођења број 1.

Матични број предузећа је 08681350 , а ПИБ 100983949 .

Претежна делатност предузећа је: 9311 – Делатност спортских објеката.

II – Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор Јавног предузећа за рекреацију „АДИЦА“ Ада.

Директор се именује на период од 4 године.

III – Место рада

Ада, улица Трг ослобођења број 1.

IV - Услови за именовање директора

Кандидат за директора јавног предузећа мора да испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

            (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

            (3) обавезно лечење наркомана;

            (4) обавезно лечење алкохоличара;

            (5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењује се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, бр.65/16)

V – Пријава на конкурс и докази који се прилажу уз пријаву

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву са биографијом кандидати прилажу доказе о испуњености услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то:

- извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама);

- уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјани рад);

- уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“);

- диплому о стручној спреми;

- исправе којима се доказује радно искуство на пословима за које се захтева високо образовање ( потврде или други акти из којих се доказује колико лице има година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање);

- исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује колико лице има радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);

- исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује колико лице има радног искуства у организовању рада и вођењу послова);

- изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

- уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:

            - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,

            - обавезно психијатријско лечење на слободи,

            - обавезно лечење наркомана,

            - обавезно лечење алкохоличара,

            - забрана вршења позива, делатности и дужности,

(не старија од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“);

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа у општини Ада одбације закључком против кога није допуштена посебна жалба.

VI – Рок за подношење пријаве и адреса на коју се подносе пријаве

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику РС“.

Пријава на јавни конкурс, са доказима о испуњености услова, подноси се препорученом пошиљком путем поште или преко писарнице Општинске управе општине Ада, у затвореној коверти на адресу:

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа у општини Ада, 24430 Ада, Трг ослобођења број 1., са назнаком „ Пријава за избор директора Јавног предузећа за рекреацију „АДИЦА“ Ада“.

VII – Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је:

Вања Гавриловић, телефон: 024/852-106 локал 217, сваког радног дана од 8.00 до 12.00 часова.

VIII – Објављивање огласа

Оглас о јавном конкурсу објавити у ''Службеном гласнику РС'',''Службеном листу општине Ада'', дневним листовима„Дневник“ и „Мађар Со“ и на интернет страници општине Aда www.ada.org.rs

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                              ПРЕДСЕДНИК СО АДА

Број: 02-18/2017-01                                                                             Бучу Атила с.р.

Ада, 29.06.2017. године

НАПОМЕНА:

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за рекреацију „Адица“ Ада објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 67, дана 07. јула 2017. године.

 

10.07.2017.

На основу члана 36.став 3. и 4., члана 38. став 2. и члана 39.Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комунално гпредузећа  ''СТАНДАРД'' Ада, број 02-19/2017-01од  29.06.2017. године Скупштина општине Ада, објављује:

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

За избор директора Јавног комуналног предузећа  ''СТАНДАРД'' Ада

I -  Подаци о јавном предузећу

Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће  ''СТАНДАРД'' Ада

Седиште предузећа је у Ади, улица 8. Октобар број 1.

Матични број предузећа је08137005, а ПИБ 101092243.

Претежна делатност предузећа је: 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

II – Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор Јавног комуналног предузећа  ''СТАНДАРД'' Ада.

Директор се именује на период од 4 године.

III – Место рада

Ада, улица 8. Октобар број 1.

IV - Услови за именовање директора

Кандидат за директора јавног предузећа мора да испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

            (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

            (3) обавезно лечење наркомана;

            (4) обавезно лечење алкохоличара;

            (5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењује се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, бр.65/16)

V – Пријава на конкурс и докази који се прилажу уз пријаву

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву са биографијом кандидати прилажу доказе о испуњености услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то:

- извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама);

- уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјани рад);

- уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“);

- диплому о стручној спреми;

- исправе којима се доказује радно искуство на пословима за које се захтева високо образовање ( потврде или други акти из којих се доказује колико лице има година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање);

- исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује колико лице има радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);

- исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује колико лице има радног искуства у организовању рада и вођењу послова);

- изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

- уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:

            - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,

            - обавезно психијатријско лечење на слободи,

            - обавезно лечење наркомана,

            - обавезно лечење алкохоличара,

            - забрана вршења позива, делатности и дужности,

(не старија од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“);

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа у општини Ада одбације закључком против кога није допуштена посебна жалба.

VI – Рок за подношење пријаве и адреса на коју се подносе пријаве

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику РС“.

Пријава на јавни конкурс, са доказима о испуњености услова, подноси се препорученом пошиљком путем поште или преко писарнице Општинске управе општине Ада, у затвореној коверти на адресу:

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа у општини Ада, 24430 Ада, Трг ослобођења број 1., са назнаком „ Пријава за избор директора Јавног комуналног предузећа  ''СТАНДАРД'' Ада“.

VII – Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је:

Вања Гавриловић, телефон: 024/852-106 локал217, сваког радног дана од 8.00 до 12.00 часова.

VIII – Објављивање огласа

Огласо јавном конкурсу објавити у ''Службеном гласнику РС'', ''Службеном листу општине Ада'', дневним листовима„Дневник“ и „Мађар Со“ и на интернет страници општине Aдаwww.ada.org.rs

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                              ПРЕДСЕДНИК СО АДА

Број: 02-19/2017-01                                                                                  Бучу Атила с.р.

Ада, 29.06. 2017.

 

НАПОМЕНА:

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 67, дана 07. јула 2017. године.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine