Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

На основу члана 5. Одлуке о расписивању конкурса о суфинансирању конкурса о суфинансирању спровођења програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада („Службени лист општине Ада”, број 23/2018),

Комисија за доделу средстава за спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада, именована Решењем о именовању комисије за доделу средстава за спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 23/2018 ), дана 15.08.2018. године

 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за суфинансирање спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада, односно учеша у финансирању обука на захтев послодавца и учешће у програмома стицања практичних знања (преквалификација/доквалификација) .

Преквалификација/доквалификација се реализује по програму ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДА из Аде

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање спровођења програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са садиштем на територији општине Ада, износе 1.000.000,00 динара.

III НАЈМАЊИ И НАЈВЕЋИ ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ОДОБРАВАЈУ ПО ПРОЈЕКТУ

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пријави износи 60.000,00 динара, а највећи износ средстава по пријави је 1.000.000,00 динара.

IV СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу могу учествовати правна лица са седиштем на територији општине Ада која су: регистрована у Агенцији за привредне регистре, редовно уплаћују доприносе за обавезно социјално осигурање запослених и која у последњих шест месеци нису били дуже од 30 дана непрекидно евидентирани у регистру дужника принудне наплате.

Учесник конкурса обезбеђује 25% учешћа у реализацији програма, док 75% је учешће, које представља терет буџета општине Ада.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ СРЕДСТВА

Приликом разматрања пројекта који су испунили услове из Конкурса, Комисија ће узети у обзир следеће критеријуме приликом рангирања истих:

 • Број лица који се упућује на обуку од стране послодавца;

 • Број лица који се упућује на обуку са пребивалиштем у општини Ада;

 • Предуговор о раду на дужи период од једне године.

VI РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријаве по јавном позиву се подносе у року од 30 дана од дана објављивања на веб сајту односно огласној табли општине Ада.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Подосилац пројекта прилаже следећу документацију:

 1. Фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,

 2. Уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе,

 3. Ивод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком,

 4. Извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања или назив и опис послова за које ће се запослени обучавати, као и услови за обављање истих;

 5. Предуговор са образовном установом која спроводи програм обуке;

 6. Фотокопија личне карте запосленог;

 7. Предуговор о раду са запосленим на временски период најкраћи од 1 године.

VIII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања пројекта:

 • Упозна полазника обуке са планом и програмом обуке;

 • Доставља редовно Општин Ада извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на обуци ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДА;

 • Обавести Општину Ада о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 5 дана од дана настанка промене

Послодавац је у обавези да након завршетка обуке за преквалификацију/доквалификацију:

 • По завршетку обуке достави Општини Ада доказ за сваког од полазника наведеног у пријави по Конкурсу о успешно завршеној обуци.

 • Достави Општини Ада извештај о реализацији обуке;

 • У року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са поалзником обуке на пословима за које је полазник обучен, у складу са достављеним предуговором;

 • Након заснивања радног односа са полазником обуке Општини Ада достави уговор о раду;

 • Задржи лице у радном односу најкраће једну годину од датума заснивања радног односа након завршене обуке;

 • Обавести Општину Ада о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 5 дана од дана настанка промене

У случају да послодавац у току обуке и након завршетка обуке не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши повраћај средстава, увећаних за затезну камату од датума преноса средстава.

IX НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве по јавном позиву обjављују се на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 134.Контакт особа: Халгашев Бранислав.

Број: 112-25-1/2018-03

Ада. 15.08.2018.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine