Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Општинска управа општине Ада на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА


I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1

II Радно место које се попуњава:

1. Шеф одељења за буџет и финансије, звање самостални саветник, 1 (један) извршилац.

Опис послова радног места:

Руководи одељењем, организује, обједињује и усмерава рад одељења.

Стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга одељења и одговара за законитост рада свог одељења пред судовима, државним и другим органима.

Распоређује задатке на непосредне извршиоце. Прати прописе из надлежности Одељења, даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности Одељења. Сарађује са осталим руководиоцима одељења-служби у циљу правилног обављања послова свог одељења. Пружа стручну помоћ у раду запосленима. Обавља најсложеније послове из делокруга одељења, као и послове по налогу Општинског већа, Председника општине, и начелника Општинске управе.

Припрема шестомесечне и девето месечне извештаје о остварењу буџета општине, припрема нацрт одлуке о буџету општине и њеним изменама (ребалансу) и припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета општине.

Израђује тромесечне и месечне планове прихода и расхода буџета и прати њихово остварење, израђује статистичке прегледе.

Свакодневно прати стање прилива и одлива средстава и води рачуна о евиденцији и законитом трошењу наменских новчаних средстава.

Стара се о инвестирању слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора општине. Врши послове везане за отварање и затварање подрачуна Општинске управе у оквиру консолидованог рачуна трезора општине Ада.

Припрема материјале за седнице Општинског већа и Скупштине општине, води управни поступак. а обавља и друге послове у оквиру свог радног места, по налогу начелника Општинске управе и председника општине.

За свој рад лично одговара Председнику општине и Начелнику општинске управе.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету-Економски Факултет; положен државни стручни испит; најмање 5 (пет) година радног искуства у струци са одговарајућом стручном спремом и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи, Закона о буџету Републике Србије, Уредбе о буџетском рачуноводству, итд. – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару „MS Office).

III Место рада:

Ада, Трг ослобођења бр. 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општина Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Агнеш Балинд, тел: 024/ 852-106 лок 332.

VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на интернет презентацији општине Ада, «Службеном листу општине Ада» и обавештење о расписаном јавном конкурсу у дневном листу „Курир“ и на локалној кабловској телевизији.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), обавиће се почев од 26.12.2018. године, са почетком у 09:00 часова, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од једне године. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ада, у «Службеном листу општине Ада», а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то „Курир“ и на локланој кабловској телевизији објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine