Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Комисија за планове општине Ада на основу члана 45а. став 3 и 6. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.64/15), оглашава:

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АДА БРОЈ: Е-2576

 

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА АДА, Ада, Трг ослобођења бр. 1.

ОБРАЂИВАЧ: ЈП "Завод за урбанизам Војводине ", Нови Сад, Жељезничка бр. 6/III

Јавни увид и излагање материјала се организује у периоду од 06.12.2018. године до 21.12.2018. године у канцеларији број 28 Одељења за комуналне послове , урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада (зграда Општинске управе, Трг ослобођења бр. 1,Ада), у периоду од 09,00 до 13,00 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у материјал као и да у току трајања раног јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Ада (Услужни центар, шалтер бр.11).

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Просторни план општине Ада, потребна стручна помоћ биће пружена радним данима, преко надлежног Одељења, у канцеларији број 28.

Комисија за планове општине Ада

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ АДА - Материјал за МРЈУ

PDF File 100

 

Реф.1-МРЈУ-Модел

PDF File 100

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine