Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3


Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и чланом 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.32/19)
о г л а ш а в а
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АДА

и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНАОПШТИНЕ АДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана Општине Ада (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Ада на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 09. ОКТОБРА 2019. године до 07. НОВЕМБРА 2019. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у згради СО Ада, као и на интернет страници Општине Ада ( http://www.ada.org.rs ).
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада у току трајања јавног увида, закључно са 07. новембром 2019. године.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак, 25. октобра 2019. године са почетком у 11,00 часова у Скупштинској сали општинске управе Ада, ул. Трг ослобођења бр. 1.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 13. новембра 2019. године са почетком у 12,00 часова у згради СО Ада, Трг ослобођења број 1, Ада.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

Просторни план - нацрт

Графички део

Текстуални део

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine