Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

06.01.2017.

 

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2017. годину (''Службени лист општине Aдa'', број 50/2016),
Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 06.01.2017. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса
удружењима грађана из буџета општине Ада
– дечији кампови –


1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА – ОРГАНИЗОВАЊЕ КАМПОВА ЗА ДЕЦУ која у наставној години 2016/2017 похађају 1., 2., 3. 4., 5. или 6. разред основне школе.

2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења - организовање кампова за децу која у наставној години 2016/2017 похађају 1., 2., 3. 4., 5. или 6. разред основне школе – у 2017. години износи 5.000.000,00 динара.

3. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ
удружењима за реализацију програма из следеће области:
 омладина

4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење:

  • које је уписано у регистар надлежног органа у складу за законом,
  • чији програм се реализује на територији општине Ада односно које удружење има седиште или огранак и делује на подручју општине Ада
  • које је директно одговорно за припрему и извођење програма,
  • које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању манифестације/пројекта и за трошкове функционисања уколико је остварило право на (су-)финансирање у претходној години путем општинског конкурса,
  • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности,
  • да се удружење у оквиру своје регистроване делатности бави са децом узраста који је наведен под тачком 1.


5. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:
Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.08.2017. године.

6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

1) пријавни образац (Образац бр. 1)
2) доказ (уверење, потврда, или извод) о томе да је удружење уписано у регистар надлежног органа или извод штампан са веб-сајта Агенције за привредне регистре (АПР)
3) фотокопија статута – у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује – за удружења које се први пут пријављују на конкурс;
4) детаљан опис програма дечијег кампа
5) писменa изјавa о прихватању предвиђених обавеза
6) доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима

Ради успешног организовања кампа доставити:
1. фотокопију здравствених књижица деце
2. изјаву родитеља на предвиђеном обрасцу

7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс „КАМПОВИ ЗА ДЕЦУ“ – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:
Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,
Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова у канцеларији бр 29.
За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

8. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 14.01.2017. године.

Листа кандидата који остварују право на суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада.
Одлуку о додели финансијских средстава удружењима грађана доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука Општинског већа је коначнa.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране. Пријаве корисника којима је Општина Ада током 2016. године доделила средства на име финансирања/суфинансирања програма/пројеката или за трошкове функционисања а који не поднесу извештај о њиховој реализацији најкасније до 31.01.2017. године, сматраће се неважећим.

Непотпуни конкурсни материјали се не вреднују/бодују. Конкурсна документација се не враћа.

Након одлучивања о избору програма који ће бити суфинансирани током 2017. године закључују се уговори са удружењима која остварују право на суфинансирање на основу одлуке општинског већа.

Подносиоци пријава су дужни да у року од 30 дана по завршетку програма а најкасније до 15.01.2018. године, поднесу Извештај о реализацији програма и о утрошеним средствима на обрасцу прописаним Правилником о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 51/2016) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.

Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.

Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, у канцеларији бр. 29, односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Општине Ада“ и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Комисија за спровођење поступка доделе
финансијских средстава удружењима грађана
Број: 020-6-2/2017-03
Дана 06.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Билицки Золтан

Јавни конкурс за удружења Ада - 2015

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine