Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

15. Урбанистички, грађевински, комунално-стамбени послови

Грађевински инспектор: Корнелиа Волф, грађ.инж.

Референт: Хенриета Терек, дипл.инж.арх.

Телефон: 024 / 852 -106, локал 126

 

Услуге:

• издавање информације о локацији / локацијских услова,

• потврђивање пројекта парцелације и препарцелације,

• издавање дозволе за изградњу – грађевинска дозвола,

• издавање пријаве почетка извођења радова,

• издавање потврде о усаглашавању темеља,

• технички преглед објекта и издавање употребне дозволе,

• технички преглед гасне инсталације и издавање употребне дозволе,

• решење о одобрењу за изградњу помоћних објеката, мањих економских објеката и зиданих ограда,

• решење о одобрењу за изградњу монтажне трафо станице,

• издавање решења о одобрењу за уградњу унутрашње гасне инсталације у објекте,

• издавање решења о одобрењу за постављање инсталација,

• издавање решења о промени намене објекта (са или без извођења грађевинских радова),

• издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта,

• издавање решења о одобрењеу за инвестиционо одржавање објеката, реконструкцију, санацију и адаптацију објеката (са или без промене намене објекта),

• издавање решења о одобрењу за постављање монтажних објеката привременог карактера,

• издавање решења о одобрењу за прикључење објекта на електродистрибутивни систем,

• потврђивање етажног елабората,

• издавање решења о озакоњењу за објекте који су изграђени без дозволе за грађење,

• издавање решења о одобрењу за уклањање грађевинских објеката – дозвола за рушење,

• решавање по захтеву странке за инспекцијски преглед и

• остало.

PDF File 160

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine